Search

RSS

นายประเสริฐ หอมดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนาข้าราชการครู เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษา (ครูผู้นำ) ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นครูมืออาชีพ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุมอาคม สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

********************************************************************************************

 ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา มาบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของการศึกษากับการก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ในช่วงเช้าของ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และต่อด้วยการบรรยายของ ทีมคณะนายสิทธิพงศ์ สิทธิขจร

 

show110560_01
show110560_01
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery