Search

RSS

การพัฒนาข้าราชการครู เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษา (ครูรุ่นใหม่) ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นครูมืออาชีพ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

********************************************************************************************

นายประเสริฐ หอมดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนาข้าราชการครู เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษา (ครูรุ่นใหม่) ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นครูมืออาชีพ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เป็นพิธีปิดการพัฒนาข้าราชการครู เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษา (ครูรุ่นใหม่) ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นครูมืออาชีพ โดย ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนา

show100560_01
show100560_01
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery