Search

RSS

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 4 โดยช่วงเช้าเป็นการบรรยายของ คุณปรีชา นิศารัตน์ เรื่อง การเสริมสร้างบทบาทผู้บริหารในกระบวนการทางวินัยของราชการ ช่วงบ่ายเป็นการบรรยาย เรื่อง นักบริหารกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม โดย ดร.จรวยพร ธรณินทร์ และ ช่วงเย็น เป็นการประชุมสัมมนารายงานการศึกษากลุ่ม (Group Project: GP) โดยผู้เข้ารับการพัฒนานำเสนอหัวข้อ GP ให้กับทีมวิทยากรที่ปรึกษาในแต่ละกลุ่ม
วันที่ 27 เมษายน 2560
ณ ห้องพุทธรักษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

********************************************************************************************

show280460_1
show280460_1
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery