Search

RSS

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมการประชุมเพื่อสื่อสารทิศทางการดำเนินงานขององค์กร ครั้งที่ 3 การปรับปรุงโครงสร้างและการพัฒนาองค์กร โดย ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร และจัดการโครงสร้าง   รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่ 28 มีนาคม 2560
ณ ห้องพุทธรักษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

********************************************************************************************

show280360_1
show280360_1
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery