Search

สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560

red1  สรุปผลการดำเนินการจัดประชุมผู้บริหารโครงการเพื่อสรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์”  รายละเอียด
red1  ผลการดำเนินการพัฒนา หลักสูตร “การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์” ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดกำแพงเพชร
นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี
 
รายละเอียด
red1  ผลการบริหารโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรพัฒนา บุคลิกภาพ
และการนำเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3
  
รายละเอียด
red1  ผลการบริหารโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและการ
นำเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2 
รายละเอียด
red1  การอบรมหลักสูตร “การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์”ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
รายละเอียด
red1  ผลการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา : วางแผนประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 2  รายละเอียด

red1 ผลการดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

รายละเอียด
red1  ผลการบริหารโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ
และการนาเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1
  
รายละเอียด
red1  ผลการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา : วางแผนประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 1  รายละเอียด
red1  สรุปผลการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร “การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์”  รายละเอียด
red1  สรุปผลการดำเนินการพัฒนา หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข”   รายละเอียด
red1   สรุปผลการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ สู่การปฏิบัติ รายละเอียด 
red1  สรุปผลการบริหารประชุมปฏิบัติการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์กลุ่มติดตามผลผู้ผ่านการพัฒนาโครง
การผู้นาเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา รุ่นที่ 2 
รายละเอียด
red1  โรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา รายละเอียด
red1 รายงานการประเมินผลและการติดตามผลโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 6
รายละเอียด
red1  สรุปผลการบริหารประชุมปฏิบัติการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์กลุ่มติดตามผลผู้ผ่านการพัฒนาโครงการ
ผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
 รุ่นที่ 2 
รายละเอียด
red1  รายการศึกษาดูงานตาม โครงการผู้นาเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา รุ่นที่ 3    รายละเอียด
red1  รายงานผลการบริหารกิจกรรมการศึกษาดูงานโครงการผู้นาเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา รุ่นที่ 3    รายละเอียด
red1  สรุปผลการบริหารกิจกรรมประชุมปฏิบัติการจัดทำกรอบและแนวทางการติดตามผลผู้ผ่านการพัฒนา
โครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
   
รายละเอียด
red1  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา รุ่นที่ 3 รายละเอียด

สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2559

red1 รายงานการนิเทศ ให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กทดลองนำร่องการพัฒนาโครงการพัฒนา
ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับ
รายละเอียด
 red1  รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 3 รายละเอียด
 red1  รายงานการประชุมปฏิบัติการสร้างและพัฒนาหลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
รายละเอียด
red1 รายงานผลโครงการสร้างรูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง รายละเอียด
red1 สรุปผลการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครั้งที่ 3 Module 5และ Module 6 รายละเอียด
red1 รายงานการประชุมปฏิบัติการสร้างและพัฒนาหลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา รายละเอียด

red1 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษอังกฤษ)

รายละเอียด
red1  รายงานผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์พกพาอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2 รายละเอียด
red1  สรุปผลการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ Module 2และ Module 4 รายละเอียด

red1 รายงานผลการดำเนินการพัฒนา หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติสู่การปฏิบัติ
รุ่นที่2
  
ลงวันที่ 17/มี.ค./59

รายละเอียด
red1 รายงานผลการดำเนินการพัฒนา หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติสู่การปฏิบัติ
รุ่นที่ 1
รายละเอียด
red1 รายงานผลโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์พกพาอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ รายละเอียด
red1 สรุปผลการบริหารโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา รุ่นที่ 3 กระบวนการเรียนรู้ 1 รายละเอียด 
red1 สรุปผลการบริหารโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายแกนนำคุณภาพ หลักสูตรวิทยากรฝึกอบรม รายละเอียด
red1 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์
เชี่ยวชาญและศึกษานิเทศก์ 
ชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด
red1 รายงานผลการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผอ.และรอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 5 / 2559 รายละเอียด
red1 รายงานผลการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สพท. เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 2/2559 รายละเอียด

red1 รายงานผลการดําเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการ กศน. จังหวัด เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1/2558

 

รายละเอียด

สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2558

red1  สรุปผลการบริหารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษาตอนต้นที่เชื่อมโยงกับอาชีวศึกษาและผลิตภาพของจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2 รายละเอียด
red1  สรุปผลรายงานการใช้หลักสูตรพัฒนาทักษะกระบวนการคิด สำหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียด
red1  สรุปผลการดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร  Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional and Global Citizen (CBSEL) รายละเอียด
red1  โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับต้น รุ่นที่ 2 รายละเอียด 
red1 สรุปผลกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชน
มายุ 60 พรรษา
รายละเอียด
red1 สรุปผลกิจกรรมกิจกรรมปฏิบัติธรรม  ของโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 5
ศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณา
รายละเอียด

red1 สรุปผลกิจกรรมศึกษาดูงาน ของโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รายละเอียด
red1 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำหลักสูตรโครงการสร้างอาชีพให้เด็กออกกลางคันในจังหวัดอุดรธานี รายละเอียด
red1 สรุปผลโครงการการพัฒนาผู้นำทางการศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลัก 12 ประการสู่การปฏิบัติ รายละเอียด

red1 ผลการดําเนินโครงการ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพตามวิทยฐานะ
    รุ่นที่ 2

รายละเอียด
red1  สรุปผลการบริหารโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา รุ่นที่ 2 รายงานความก้าวหน้าโครงการพิเศษ ครั้งที่ 1 รายละเอียด
red1  สรุปผลหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารการศึกษา  สู่การเป็นประชาคมอาเซียน รายละเอียด
red1  สรุปผลโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา กิจกรรมการพัฒนาองค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลง ของ สคบศ. ระหว่างวันที่  17-19 สิงหาคม  2558 รายละเอียด
red1  สรุปผลการประชุมปฏิบัติการ โครงการสร้างอาชีพให้เด็กออกกลางคันในจังหวัดอุดรธานี รายละเอียด
red1  รายงานผลการดำเนินการโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รุ่นที่ 1 รายละเอียด
red1 สรุปผลการบริหารการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนและรูปแบบพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจังหวัดเชียงราย
ครั้งที่ 2

โครงการ
แผนยุทธศาสตร์
รายละเอียด

red1 รายงานผลการดำเนินการโครงการพัฒนาสถาบันพัฒนาการบริหารการศึกษา สปป.ลาว รายละเอียด
red1 โครงการพัฒนาการแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษาตอนต้นที่เชื่อมโยงกับอาชีวศึกษาและ
ผลิตภาพของจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2
รายละเอียด
red1 หลักสูตรพัฒนากระบวนการคิด สำหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3 รายละเอียด
red1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ สคบศ. รายละเอียด
red1 หลักสูตร “การเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รุ่นที่ 1 รายละเอียด
red1 สรุปผลการบริหารโครงการการประชุมประสานงาน ศธภ. และครูแกนนำคุณภาพ รายละเอียด
red1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการกระบวนการสนับสนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายละเอียด
red1 หลักสูตรเฉพาะสาขา :  ส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาผู้นำการศึกษา รุ่นที่ 2 รายละเอียด
red1 รายงานผลโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รุ่นที่ 2 รายละเอียด
red1 สรุปหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
red1 สรุปผลการบริหารการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนและรูปแบบพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1
 red1 สรุปผลการบริหารการประชุมเพื่อพัฒนาการแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษาที่เชื่อมโยงกับอาชีวศึกษาและผลิตภาพของจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1
red1 สรุปผลการบริหารการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบแนะแนวตามโครงการพัฒนาการแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษาตอนต้นที่เชื่อมโยงกับอาชีวศึกษาและผลิตภาพของจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1
red1 การพัฒนาโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมใน
การจัดการเรียนรู้ 
เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รุ่นที่ 12
red1 โครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
red1 การพัฒนาโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมใน
การจัดการเรียนรู้ 
เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รุ่นที่ 11
red1 รายงานประจำปี 2557 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
red1 รายงานผลการพัฒนาองค์ความรู้ทางการวิจัยด้านการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา  


red1 หลักสูตรการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
red1 โครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1 : รายงานความก้าวหน้าโครงการพิเศษ ครั้งที่ 2 รายละเอียด

สรุปผลการบริหารโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา รุ่นที่ 2
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครั้งที่ 6 กระบวนการเรียนรู้ที่ 6
ผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษากับการพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชน
ระหว่างวันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2558
ณ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย

------------------------------------------------------------------------------------------------------


              ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชนร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมอบให้ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา (Leadership for Education Change : LEC) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษา ในการพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชน และจัดแนวทางการดำเนินงานอย่างหลากหลายเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ขณะนี้กำลังดำเนินการโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา รุ่นที่ 2 โดยดำเนินการ
พัฒนาศักยภาพไปแล้ว จำนวน 5 ครั้ง พร้อมทั้งได้ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการเรียนรู้ทั้งในและ ต่างประเทศ ในการพัฒนาศักยภาพครั้งที่ 6 นี้ได้ดำเนินการตามกระบวนการเรียนรู้ที่ 6 ผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษากับการพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2558
โดยจัดกิจกรรมเพื่อเติมเต็มศักยภาพและกระตุ้นให้เกิดแนวคิดของความเป็นผู้นำนักพัฒนา ด้วยกิจกรรมที่ สามารถสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้นำนักพัฒนา ดังนี้ อาจารย์ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ผู้จัดการโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ คุณโจน จันได ผู้เชี่ยวชาญในการสร้าง
บ้านดินของประเทศไทยและนักปราชญ์ที่มีแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและเรียบง่าย จังหวัดเชียงใหม่ คุณเตือนใจ ดีเทศน์ ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) จังหวัดเชียงราย และพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย การบริหารโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา รุ่นที่ 2 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 6 ตามกระบวนการเรียนรู้ที่ 6 ผู้น าเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษากับการพัฒนาสุขภาวะเด็กและ
เยาวชน และการศึกษาดูงาน ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏผลในภาพรวม ดังนี้

อ่านต่อ

รายงานผลการดําเนินการพัฒนาทางเว็บไซต์หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
รุ่นที่ 1/2558 ระหว่างวันที่ 16 – 20 มีนาคม 2558
ณ หน่วยพัฒนาสถาบนพัฒนาครูคณาจารย์และบคลากรทางการศึกษา อ.สามพราน จ.นครปฐม

***************************

             สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะหน่วยพัฒนาได้ดําเนินหลักเกณฑ์ และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ทาง website : nidtep.go.th กําหนดดําเนินการพัฒนารุ่นที่ 1/2558 ระหว่างวันที่ 16 - 20 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2/2 สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

            กระบวนการบริหารจัดการโครงการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการวัดและประเมินผล ตลอดจนเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นวิทยากรและวิทยากร ประจํากลุ่ม พร้อมทั้งจัดประชุมคณะกรรมการร่วมกับคณะวิทยากรเพื่อชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการพัฒนา การวัดและประเมินผล โดยใช้เงินงบประมาณของสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และ บุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

            หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการ พัฒนาได้เพิ่มพูนความรู้ทักษะเจตคติทีดี่คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทําให้ การปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการ โครงสร้างหลกสั ูตร หลักสูตรการพฒนาข ั ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ                                 ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
                      ส่วนที่ 2 การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการ ปฏิบัติงานของผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
                      ส่วนที่ 3 การนําเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมและการสร้าง หรือการปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

อ่านต่อ

สรุปผลโครงการพัฒนาสมรรถนะ ผู้บริหาร ครูและบคลากรทางการศึกษา
หลักสูตรเฉพาะสาขา : ส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาผู้นําการศึกษา รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 2/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

-----------------------------------------------------------------

 ความเป็นมาของโครงการ

                         ตามนโยบาย และจุดเน้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การมุ่งเน้นการผลิตและ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น องค์การ ทั้งหลายตลอดจนสถานศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อม และปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การที่ สถานศึกษาจะดํารงอยู่ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน จะต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานภายใต้กระแสของการเปลี่ยนแปลงอย่างมืออาชีพ จึงจะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต อีกทั้ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปีพุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตรา 22 ระบุว่า การศึกษาต้องยึดหลัก ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด

ความเป็นมาของหลักสูตร

                         ผู้บริหารกับการสร้างคุณภาพของสถานศึกษาจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและ เกิดประสิทธิภาพ ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ในฐานะผู้นําองค์กรจําเป็นต้องปรับเปลี่ยน กระบวนการทํางาน กระบวนการเรียนรู้ ให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ดังนั้น ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบันจะต้องมีวิสัยทัศน์ในการบริหารการศึกษาให้ ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลง มีภาวะผู้นํา สร้างภาพพจน์ใหม่ให้เป็นผู้นําทางวิชาการ มีหน้าที่ในการนํา แนวคิดใหม่ๆ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ต้องเป็นผู้จุดประกายความคิดในการ พัฒนาคุณภาพงาน มีการสื่อสารที่ดี ต้องสร้างพลังเชิงรุก เพื่อพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงนําองค์ความรู้ ใหม่ๆ มาพัฒนา โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรในองค์กร สร้างองค์กรให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดประสิทธิภาพต่อการทํางานของผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร และเกิดประสิทธิผลต่อการศึกษาของ ผู้เรียน

อ่านต่อ

การศึกษาแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพครู เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21

        รายงานการศึกษาแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพครู เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 (ฉบับย่อ) สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายละเอียด ดังนี้

หน้าปก

คำนำ

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

รายงานความก้าวหน้าโครงการพิเศษ ครั้งที่ 1

โครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา รุ่นที่ 1: รายงานความก้าวหน้าโครงการพิเศษ  ครั้งที่ 1

โดย นางสาวบุญทวี อรุณมาศ

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชน ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้จัดโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา (Leadership for Education Change: LEC) ขึ้น และมอบหมายให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน่วยดำเนินการพัฒนาซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา รุ่นที่ 1  เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนาโครงการพิเศษโดยเชิญกัลยาณมิตรมาให้คำปรึกษา แนะนำการพัฒนาโครงการให้มีความชัดเจนคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถพัฒนาโครงการพิเศษได้จำนวน 6 โครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดังนี้

1. โครงการผู้นำ สพฐ. สายเลือดใหม่

2. โครงการรูปแบบการจัดการศึกษาที่เอาชีวิตเป็นตัวตั้งสร้างสุขภาวะสู่ความยั่งยืน

3. โครงการสร้างสรรค์ธรรมาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาสังคม

4. โครงการรู้เท่าทันสื่อ(ทีวี): การส่งเสริมสื่อไทยพีบีเอสเพื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้

5. โครงการการศึกษาทางเลือกสู่อาชีพเศรษฐกิจสร้างสรรค์

6. โครงการครูหัวใจใหม่

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะหน่วยดำเนินการพัฒนาโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา มีหน้าที่ในการติดตามความก้าวหน้าโครงการพิเศษเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานตามโครงการพิเศษของผู้เข้ารับการพัฒนาให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้  จึงได้กำหนดการจัดประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการพิเศษ ระหว่างวันที่
 24 - 25 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร สรุปผลได้ดังนี้

วันที่ 24 ตุลาคม 2557 ผู้เข้ารับการพัฒนานำเสนอการนำความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปทำกิจกรรมหรือโครงการที่ตนเองรับผิดชอบในหน่วยงาน โดยมีนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์            และรองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์  เป็นที่ปรึกษารับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและได้สรุปผลว่าผู้เข้ารับการพัฒนาเกิดกระบวนการเรียนรู้จากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

อ่านต่อ