Search

KAIZEN การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

นายบูรชัย  ศิริมหาสาคร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สคบศ.

ความเป็นมา

         Kaizen กับ ประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ

              ถ้าศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ จะพบว่า มนุษย์ต้องเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อเอา ตัวรอด เช่น การเอาตัวรอดจากภัยอันตรายทางธรรมชาติ ภัยจากสัตว์ร้ายต่าง ๆ ต้องเรียนรู้วิธีหาอาหาร การสร้างที่อยู่อาศัยให้อยู่รอดปลอดภัยจากอันตรายรอบด้าน
              สิ่งเหล่านี้ทำให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้ จนกลายเป็นสัตว์ที่ฉลาดที่สุดในโลก มีความคิด มีปัญญาคิดค้นหาวิธีใหม่ ๆ ในการดารงชีวิตอย่างปลอดภัยและมีความสะดวกสบายมากขึ้นตามลำดับ
              มนุษย์มีการเก็บสะสมความคิดต่าง ๆ และมีการพัฒนาปรับปรุงความคิดที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดยั้ง เช่น จากการเดินทางด้วยเท้า เปลี่ยนมาเป็นการขี่ม้า นั่งรถม้าเป็นพาหนะและพัฒนากลายเป็นรถยนต์ในปัจจุบัน
              ทั้งนี้ เพราะมนุษย์มีทัศนคติที่จะปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา โลกของเราจึงมีเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มากมาย ซึ่งสังคมของสัตว์ไม่มี

         Kaizen กับ ประเทศญี่ปุ่น

              Kaizen เป็นภาษาญี่ปุ่น แปลว่า “การทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม” เริ่มต้นจากประเทศญี่ปุ่น โดยใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งญี่ปุ่นเคยเป็นประเทศแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้รับความเสียหายมากมาย คล้ายกับคนล้มละลายที่หมดตัว
              แต่ญี่ปุ่นก็สามารถฟื้นฟูประเทศได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการรับเทคโนโลยีมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการผลิตสินค้าให้มีปริมาณมากขึ้น มีการให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าและบริการ
             จนกระทั่งช่วง 24 ปี หลังแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นได้กลายเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลก และเป็นผู้นำแนวหน้าด้านอุตสาหกรรมทัดเทียมกับยุโรปและอเมริกาได้อย่างไม่น่าเชื่อ

คำถาม ที่คนทั่วโลกพากันสงสัย คือ “ทำไมประเทศญี่ปุ่น จึงกลับมายิ่งใหญ่ได้ในเวลาอันรวดเร็ว”
คำตอบ ก็คือ คนญี่ปุ่นได้รับการปลูกฝั่งตั้งแต่เด็ก จนติดเป็นนิสัยว่า เราจะต้องทำให้ดีกว่าเดิม ต้องปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น

อ่านต่อ


 

สมรรถนะผู้บริหารการศึกษาของอาเซียน

(Competencies of ASEAN’s Educational Administrators)

ดร. เจริญ  ภูวิจิตร์

      การศึกษามีความสำคัญกับชีวิตทุกชีวิต ในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง เช่นดังคำกล่าวที่ว่า “ไม่มีใครแก่เกินเรียน” “รากฐานของตึก คือ อิฐ รากฐานของชีวิต คือ การศึกษา” “ปลูกสิ่งใดก็ไม่เท่าปลูกปัญญาปลูกการศึกษาให้กับลูกหลาน” การศึกษาจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาบุคคล สร้างสังคม สร้างชาติ ทำให้พลเมืองของประเทศชาติเป็นคนมีคุณภาพ มุ่งความดี เน้นคุณธรรม อีกทั้งการศึกษายังช่วยสร้างจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์ มีจิตวิญญาณของผู้มีภูมิปัญญาและความงดงามทางจิตใจ การศึกษาสร้างให้บุคคลมีความรู้เพื่อการดำรงชีวิตประกอบอาชีพเพื่อการเลี้ยงตนเอง และครอบครัว และช่วยให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและมั่นคง การศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนทุกวัย ทั้งนี้โดยมีกลุ่มผู้บริหารการศึกษาเป็นกลไกฟันเฟื่อง หลักหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาให้กับพลเมืองของประเทศ


       ผู้บริหารการศึกษา (Educational Administrator) จึงเป็นกลุ่มบุคลกลุ่มหนึ่งในวงการศึกษาที่มีบทบาทความสำคัญอย่างมากมายต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศเพื่อความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้อย่างมีศักยภาพ ยิ่งในยุคของการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารการศึกษาจึงต้องมีสมรรถนะแห่งความเป็นมืออาชีพในการพัฒนาการศึกษาให้ก้าวทันกับ การเปลี่ยนแปลง มุ่งสู่ความมีคุณภาพของผู้เรียนผ่านการศึกษาโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและเพื่อคุณภาพการศึกษา

อ่านต่อ

       


 

AAR : After Action Reviews (การทบทวนผลหลังการปฏิบัติงาน) 

นายบูรชัย ศิริมหาสาคร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สคบศ.

     การจัดการความรู้ เพื่อให้ได้ความรู้ต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร จำเป็นต้องมีเครื่องมือ วิธีการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลาย อาทิเช่น

       1. ฐานข้อมูลความรู้ (Knowledge Bases)
       2. ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)
       3. เทคนิคการเล่าเรื่อง (Storytelling)
       4. การทบทวนผลหลังการปฏิบัติงาน (AAR : After Action Reviews)

----ฯลฯ----

  ความหมายของ AAR : After Action Reviews
     AAR คือ อะไร
     AAR ย่อมาจากคำว่า After Action Reviews แปลว่า การทบทวนผลหลังการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่ง ที่ใช้ในการจัดการความรู้ในองค์กร
     เมื่อมีการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในองค์กรควรมีระบบในการทบทวน เพื่อวัดผลที่เกิดขึ้นว่า เป็นไปตามแผนงานหรือไม่ โดยให้ผู้ทำงานนั้น ได้แสดงความคิดเห็นหรือสะท้อนความรู้สึกที่มีต่อการทำงาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันจะส่งผลดีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้และการทำงานของบุคลากรที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน

    ความหมายของ AAR
AAR คือ การอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการทำงาน โดยให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้สะท้อนความคิดเกี่ยวกับงานที่ทำว่าเป็นอย่างไร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขการทำงานในครั้งนั้น และครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น เพราะผู้ปฏิบัติได้เรียนรู้ความผิดพลาดและความสำเร็จจากการทำงาน

อ่านต่อ


 

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเซียน

(Principals Characteristics in ASEAN)

                                                                                                     ดร. เจริญ  ภูวิจิตร์

 

             การศึกษามีความสำคัญต่อบุคคลในการใช้ชีวิตเพื่อการดำรงอยู่ในสังคมอย่างสันติและสมานฉันท์   สถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการการเรียนรู้แก่ผู้เรียนโดยตรง จึงมีภารกิจและบทบาทความสำคัญ ในฐานะหน่วยงานที่จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้รู้จักการคิดวิเคราะห์ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นตำแหน่งที่มีส่งผลต่อความสำเร็จของสถานศึกษา ถ้าสถานศึกษาใดมีผู้บริหารสถานศึกษาที่มาด้วยความรู้ ความสามารถ เก่ง ดี มีวิสัยทัศน์ มุ้งเน้นคุณธรรมก็มีแนวโน้มว่าสถานศึกษาจะมีอนาคตสดใส เปรียบเสมือนกัปตันที่จะนำพาเรือลำน้อยใหญ่ ควบคุม กำกับทิศทางเพื่อเดินทางมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกับลูกเรือของตนได้สำเร็จ แต่หากกัปตันไม่มีประสิทธิภาพเรือลำน้อยใหญ่ก็มี   อันต้องจมหายไปในท้องทะเลหรืออาจต้องเสียเวลาอย่างมากมายเพื่อการเดินทางมุ่งสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ด้วยด้วยความยุ่งยากและมากด้วยอุปสรรคในการบริหารจัดการตนเองและลูกเรือ

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งได้มีการประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๖ ตอนที่ ๗๔ ก เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ บัญญัติว่า

“สถานศึกษา หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย 
สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอำนาจหน้าที่
หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา

         “ผู้บริหารสถานศึกษา หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งของรัฐและเอกชน

           จากความหมายของผู้บริหารสถานศึกษาตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังกล่าว เป็นการกำหนดความหมายในบริบทของการศึกษาของประเทศไทย หากแต่ความหมายของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเซียน ผู้เขียนมีความเห็นว่าความหมายคงไม่ต่างจากความหมายที่บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หากแต่มีมุมมองว่าผู้บริหารสถานศึกษาในอาเซียนนั้นควรจะต้องมีคุณลักษณะที่พิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างมากเพื่อรองรับการศึกษาในยุคประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และจากงานเขียนของ รองศาสตราจารย์ ดร. รสสุคนธ์ มกรมณี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในเรื่อง “บทบาทผู้บริหารสถานศึกษายุคไร้พรมแดน” ท่านได้ตั้งโจทย์เบื้องต้นที่เป็นภารกิจที่ผู้บริหารจะต้องทำความเข้าใจโดยเร่งด่วนสำหรับผู้บริหารสถานศึกษายุคไร้พรมแดน คือ (๑) ผู้บริหารสถานศึกษาจะบริหารจัดการสถานศึกษาให้นักเรียน/นักศึกษา มีศักยภาพสูงสุดและครบถ้วนตามทักษะศตวรรษที่ ๒๑ ได้อย่างไร (๒) ผู้บริหารสถานศึกษาจะทำให้นักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาของตนเองถือปฏิบัติการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่ต้องทำตลอดชีวิตได้อย่างไร และ (๓) ผู้บริหารสถานศึกษาจะทำให้สถานศึกษาของตนตอบสนองความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ได้อย่างไร และยังกล่าวถึงความเป็นสังคมไร้พรมแดนที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะ ๑๐ ประเทศกลุ่มอาเซียน แต่เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วทั้งโดยสภาพเหมือนจริงและทางกายภาพ        การสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศเพื่อให้เกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จึงเป็นงานที่เร่งด่วนที่ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับการศึกษาต้องกล้าตัดสินใจริเริ่มดำเนินการทันที ไม่ต้องรอคำสั่งหรือหาเจ้าภาพ ขอให้เต็มที่กับการทำทุกวิถีทางให้นักเรียน/นักศึกษามีทักษะพร้อมทุกด้านสำหรับการใช้ชีวิตในโลกไร้พรมแดนได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นั้น มีการให้ข้อเสนอแนะไว้   ๔ ประการ ได้แก่ (๑) สถานศึกษาต้องจัดเนื้อหาที่สอดคล้องกับชีวิตจริงของผู้เรียน (๒) นำโลกกว้างเข้าสู่ห้องเรียน (๓) นำผู้เรียนออกไปสู่โลกกว้าง และ (๔) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นกับครู และผู้มีความรู้เฉพาะศาสตร์ที่ใช้ประสบการณ์การเรียนรู้ในสภาพจริง

* นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ ศูนย์นานาชาติเพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สคบศ.

   Ph.D. (Political Science), Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India

[1] รสสุคนธ์ มกรมณี, บทบาทผู้บริหารสถานศึกษายุคไร้พรมแดน, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, มีนาคม 2555

  http://www.academia.edu/4001681/บทบาทผู้บริหารสถานศึกษายุคไร้พรมแดน

อ่านต่อ


แนวคิดของ KM

นายบูรชัย ศิริมหาสาคร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สคบศ.

          การจัดการความรู้ มีแนวคิดที่เชื่อว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดขององค์กร (People are our most important asset) เพราะบุคลากรเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้องค์กรบรรลุจุดประสงค์และเป้าหมาย

         โดยเฉพาะโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งถือว่าเป็นยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่อาศัยความรู้เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ที่ทำให้เกิดการเติบโต และสร้างงาน ในอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ

          การที่องค์กรจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ขึ้นอยู่กับวงจรการเรียนรู้ในองค์กร ซึ่งมีกระบวนการที่เป็นระบบ ในการค้นหา สร้าง รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ ถ่ายทอด แบ่งปัน และใช้ความรู้ กระบวนการที่ว่านี้ คือ การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) นั่นเอง

อ่านต่อ


 

ภาวะผู้นำทางการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์

ดร.ชัชรินทร์ ชวนวัน

ภาวะผู้นำการศึกษา (The educational leadership)


           ภาวะผู้นำการศึกษา เป็นสมรรถนะของบุคคล (Educational Competency) (เน้นหนักบริหาร,ผู้บริหาร และอื่นๆ) ที่จะ

                 - สร้างเสริมวิสัยทัศน ขององคกรและชุมชน ไปสู&เป(าหมาย
                 - ร่วมพลังหรือระดมทรัพยากรบุคคล มีส&วนร&วมในการพัฒนาการศึกษา (องคกร,ระบบ)
                 - นำหลักสูตร (สร7าง,พัฒนา,ผลักดัน) และการปฏิบัติการสอน (การจัดการเรียนการสอน)
                 - บริหารการศึกษา อย&างมีประสิทธิภาพ
ที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติทั้งหมด

             ภาวะผู้นำการศึกษา (Educational Leadership)

                  ความหมายภาวะผู้นำทางการศึกษา
                  เป็นคำที่ใช้กับผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในนโยบายและกระบวนการการศึกษา
                  ผู้นำทางการศึกษา มีจุดเน้นที่บทบาทการทำหน้าที่ดูแลระบบโรงเรียน มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่นอกเหนือไป
จากการบริหารจัดการแบบดั้งเดิม ซึ่งผู้นำด้านการศึกษาจะได้รับ

การฝึกฝนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้มีความก้าวหน้าในการจัดระบบการศึกษา ผู้นำด้านการศึกษาส่วน
ใหญ่ มักจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านบริหารที่เป็นอยู่ เช่น หัวหน้างาน หรือนักวิชาการ
อาวุโส แต่ให้มีเวลาในการฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มความสามารถในบทบาทหน้าที่มากขึ้น

             การแสดงบทบาทหน้าที่ ภาวะผู้นำการศึกษา

                  1. ผู้นำทางการศึกษา ส่วนใหญ่จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนานโยบายหรือประเด็นการปฏิรูปการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับท้องถิ่น ระดับรัฐ หรือระดับชาติ
                  2. ผู้นำทางการศึกษา จะทำงานกำหนดมาตรฐานหลักสูตรและกำหนดนโยบายเพื่อปรับปรุง หลักสูตร หรือโปรแกรมการศึกษา
                  3. ผู้นำทางการศึกษา จะพยายามสร้างทีมหรือปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาตามโอกาสที่จำเป็น
                  4. ผู้นำทางการศึกษา ทำหน้าที่จ้าง สรรหาครู และจัดการครูและเจ้าหน้าที่ต่างๆ
                  5. ผู้นำทางการศึกษา เตรียมงบประมาณสำหรับสถานศึกษา                               อ่านเพิ่มเติม

- ภาวะผู้นำผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ         อ่านเพิ่มเติม

- ภาวะผู้นำการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ            อ่านเพิ่มเติม

- สมรรถนะผู้นำสำหรับอนาคต                        อ่านเพิ่มเติม

- สมรรถนะภาวะผู้นำระดับโลก                        อ่านเพิ่มเติม

 


 

 

นักคิดและนักปฏิบัติ : ต้นแบบ (Role Model) ที่สังคมต้องการ

นางสุพรรณี  สมิท
ครูชํานาญการพิเศษ  สคบศ.

       นักคิด คือ ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ใช้เหตุผลในการคิดวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีหลักการ และมีความเป็นนักวิชาการอยู่ในตนเอง
 
       นักปฏิบัติคือ ผู้ที่มีความพร้อมในการทํางานหรอลงมือกระทําตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่
มีส่วนร่วมในการทํางาน และรับผิดชอบทุกขั้นตอนของการทํางาน
 
       ต้นแบบ (Role Model) ที่ดีมีอิทธิพลและความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรในองค์การ 
และสังคมด้วยการเป็นแบบอย่างที่ส่งผลเชิงบวกต่อองค์การ ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสังคม(Social Cognitive Theory) ของ อัลเบิร์ต แบนดูรา (อ้างใน ทิศนา แขมมณี,2541) ว่าเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งภายในและภายนอกด้วยการสังเกตและเลียนแบบ (Copy) จากต้นแบบ และตาม
ทฤษฎีเซลล์กระจกเงา (Mirror Neuron Theory) ที่กล่าวว่าเซลล์กระจกเงาเป็นเซลล์ชนิดหนึ่งของมนุษย์ที่ทําหน้าที่เลียนแบบพฤติกรรมต่างๆของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง (อ้างใน สายฤดีวรกิจโภคาทรและคณะ, 2552) 

      การเป็นต้นแบบ(Role Model) ที่ดีของการเป็นทั้งนักคิดและนักปฏิบัติ เป็นการส่งเสริมให้คนมี
ความคิดสร้างสรรค์ใช้เหตุผลในการคิดวิเคราะห์ปัญหา มีความคิดที่ดีมีหลักการ เกิดการกระทําที่ดีมีส่วนร่วมในการทํางานและรับผิดชอบทุกขั้นตอน อันเป็นคุณลักษณะสําคัญที่ประเทศชาติต้องการอย่างยิ่งในสภาวการณ์สังคมปัจจุบัน ซึ่งต้องอาศัยความตั้งใจ และความมุ่งมั่นของผู้บริหารและผู้นําในการเป็นแบบอย่างและส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การเป็นนักคิดและนักปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

     การจัดประเภทบุคคลในองค์การแบ่งตามการคิดและการปฏิบัติ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานการคิดและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การให้มีความชัดเจนและสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการเป็นนักคิดและนักปฏิบัติของบุคลากรในองค์การ

อ่านต่อ