Search

 

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่ ผู้เขียน
 5 ขั้นตอนในการสร้างเนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 19 พ.ค. 60 เขียนโดย ณัฏฐ์สิตา ศิริรัตน์
 การพัฒนาครูเพื่อคุณภาพของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 17 พ.ค. 60 เขียนโดย เจริญ ภูวิจิตร์
 บทความทางวิชาการ เรื่อง SMART Planning 24 ก.พ. 60 เขียนโดย ณัฐชากานต์ เซี่ยงหวอง
 KAIZEN การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 11 ม.ค. 60 เขียนโดย บูรชัย ศิริมหาสาคร
 สมรรถนะผู้บริหารการศึกษาของอาเซียน 23 ก.ย. 59 เขียนโดย เจริญ ภูวิจิตร์
 AAR : After Action Reviews (การทบทวนผลหลังการปฏิบัติงาน) 11 ก.ค. 59 เขียนโดย บูรชัย ศิริมหาสาคร
 หนังสือ : เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 27 เม.ย. 59 เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเซียน 08 มี.ค. 59 เขียนโดย เจริญ ภูวิจิตร์
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การจัดการความรู้ 24 มิ.ย. 58 เขียนโดย บูรชัย ศิริมหาสาคร