Search

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 
red1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560  รายละเอียด
red1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
จ้างปรับ 
พื้นที่ทำลานจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
รายละเอียด
red1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จํานวน 1 รายการ

รายละเอียด
red1 ผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายละเอียด
red1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560   รายละเอียด
red1 สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สนามหญ้า และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ 
ภายนอกอาคาร
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  

  
รายละเอียด
ตารางแสดงวงเงิน

red1 สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษา ความปลอดภัย โดยวิธีสอบราคา  

รายละเอียด 
ตารางแสดงวงเงิน

red1 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

รายละเอียด
ตารางแสดงวงเงิน
red1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2560  รายละเอียด
red1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัด
จ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 40 รายการ
  
รายละเอียด
red1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จํานวน 3 รายการ 
รายละเอียด
red1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560    รายละเอียด
red1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ซื้อวัสดุ
สํานักงาน จํานวน 15 รายการ 
รายละเอียด

red1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560   

รายละเอียด
red1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ 
รายละเอียด
red1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน
18 รายการ
 
รายละเอียด
red1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560  รายละเอียด
red1 ผลการประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักลูกจ้างประจำแบบเรือนแถวชั้นเดียว
ขนาด 20 หน่วยด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด
red1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560 รายละเอียด
red1 ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักลูกจ้างประจำแบบเรือนแถวชั้นเดียว
ขนาด 20 หน่วย ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศ   
รายละเอียดขอบเขต 
แบบรูปรายการ  

สรุปผลประมาณราคากลาง
red1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียด
red1 ประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง จำนวน 1 รายการ 

รายละเอียด

 ตารางแสดงวงเงิน

red1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 หน่วยงาน สคบศ. 

รายละเอียด
red1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่
งานก่อสร้าง ซื้อวัสดุสํานักงาน 
จํานวน 37 รายการ
ตารางแสดงวงเงิน
red1 ประกวดราคาจ้างเหมา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล  

รายละเอียด
ตารางแสดงวงเงิน

red1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 หน่วยงาน สคบศ.  รายละเอียด
red1 ผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายละเอียด
red1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 หน่วยงาน สคบศ.  รายละเอียด
red1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 หน่วยงาน สคบศ.  รายละเอียด
red1 ประกวดราคาจ้างเหมา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีสอบราคา  รายละเอียด 
ตารางแสดงวงเงิน
red1 สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สนามหญ้า และทำความสะอาด บริเวณโดยรอบ
ภายนอกอาคารของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
รายละเอียด  
ตารางแสดงวงเงิน

red1 ผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 
รายละเอียด
red1ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
จำนวน 4 รายการ
 
ตารางแสดงวงเงิน
red1ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
จำนวน 24 รายการ
 
ตารางแสดงวงเงิน
red1ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งาน
ก่อสร้าง โครงการ
เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีตกลงราคา  
ตารางแสดงวงเงิน
red1ประกวดราคาจ้างเหมา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย   รายละเอียด
ตารางแสดงวงเงิน
red1สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สนามหญ้า และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ
ภายนอกอาคารของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
รายละเอียด
red1ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทาง
การศึกษา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียด
ตารางแสดงวงเงิน
red1ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ซื้อ
วัสดุสำนักงานจำนวน 4 รายการ
 
รายละเอียด
red1ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ซื้อ
วัสดุสำนักงานจำนวน 26 รายการ
 
รายละเอียด
red1ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งาน
ก่อสร้างจ้างซ่อมหลังคาอาคารอเนกประสงค์และหลังคาอาคารอำนวยการ 
รายละเอียด
red1ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งาน
ก่อสร้างซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 
รายละเอียด
red1ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งาน
ก่อสร้างซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 
รายละเอียด

red1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งาน
ก่อสร้างซื้อวัสดุสำนักงาน

รายละเอียด
red1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งาน
ก่อสร้างโครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ

รายละเอียด
red1 ประกาศสถาบันพัฒนาครู คณารย์และบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้าง
เหมาบริการทําความสะอาดอาคาร
ภายในสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
โดยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด
 ประกาศสถาบันพัฒนาครู คณารย์และบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

ประกาศ

ตารางราคา

 ประกาศสถาบันพัฒนาครู คณารย์และบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

ตารางราคา 

 ประกาศ 

 ประกาศสถาบันพัฒนาครู คณารย์และบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง จ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร
ภายในสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษา โดยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ตารางราคา 
 ประกาศ
 รายละเอียด  
 ประกาศสถาบันพัฒนาครู คณารย์และบุคลากรทางการศึกษา เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษา
รักษาต้นไม้ สวนหย่อม สนามหญ้าและทำความสะอาดบริเวณบริเวณโดยรอบภายนอกอาคาร

รายละเอียด

ตารางวงเงิน

 ประกาศสถาบันพัฒนาครู คณารย์และบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถังน้ำ อาคารหอพัก 2
 (ปิดประกาศ)