Search

 ชื่อโครงการ / หลักสูตร  จำนวน  รายละเอียด
 ประกาศรับสมัคร  หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.)รุ่นที่ 4     คุณสมบัติ
ใบสมัคร
 ประกาศรายชื่อ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร
“เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
  ประกาศรายชื่อ
ประกาศรับสมัคร โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร
“เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ปิดรับสมัครแล้ว
  ใบสมัคร/รายละเอียด
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7    ประกาศรายชื่อ 
กำหนดการพิธีเปิด 

กำหนดการช่วงที่1
รายละเอียด

แผนการพัฒนา  

ประกาศรับสมัคร การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ(สำหรับศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา
อื่น 38ค (2) ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน  2559  ปิดโครงการแล้ว
  ใบสมัครและ
รายละเอียด
ประกาศรับสมัคร อบรมหลักสูตร Growth Mindset and Strategic Moral Leadership สำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา  ปิดโครงการแล้ว   ใบสมัครและ
รายละเอียด
ประกาศรับสมัคร อบรมหลักสูตรห้องเรียนในศตวรรษที่ 21สำหรับข้าราชการครู  ปิดโครงการแล้ว    ใบสมัครและ
รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2559 ปิดโครงการแล้ว
 

รายชื่อผู้อบรม
กำหนดการ

 ประกาศรายชื่อหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รุ่นที่ 7/2559  ปิดโครงการแล้ว
    


  รายชื่อ
คู่มือ
สิ่งที่ควรทราบ
คู่มือการลงทะเบียน
(แบบเคยสมัครสมาชิก)
คู่มือการลงทะเบียน 
(แบบไม่เคยสมัครสมาชิก)


   

คู่มือการลงทะเบียน

 

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 6   

 

 

 

 รายชื่อ
ตารางกิจกรรม
สิ่งที่ควรทราบ

หนังสือ : 
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

ประกาศ รับสมัครเข้ารับการพัฒนา หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 6 )