Search

 ชื่อโครงการ / หลักสูตร  จำนวน  รายละเอียด
ประกาศรายชื่อหลักสูตรการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา : วางแผนประเทศไทย 4.0
รุ่นที่ 4 

 

 

ประกาศรายชื่อ
ขั้นตอนลงทะเบียน
หนังสือราชการ
ตารางการพัฒนา

 

 ประกาศรับสมัครหลักสูตรการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา : วางแผนประเทศไทย 4.0 
รุ่นที่ 4  
(ปิดรับสมัคร)
 

รายละเอียดการสมัคร
รายละเอียดหลักสูตร

 ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็น
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
  

  รายชื่อผู้อบรม 
ประกาศรายชื่อ หลักสูตรการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา : วางแผนประเทศไทย 4.0 
รุ่นที่ 
 
 

ประกาศรายชื่อ
ขั้นตอนลงทะเบียน
หนังสือราชการ  
ตารางการพัฒนา

 

 ประกาศรายชื่อ หลักสูตรการพัฒนางานประจำด้วยการวิจัยขั้นสูง (R2R) รุ่นที่ 2/2560  

  รายชื่อผู้อบรม
 ประกาศรับสมัคร หลักสูตรการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา : วางแผนประเทศไทย 4.0 
รุ่นที่
 (ปิดรับสมัคร)  
  รายละเอียดการสมัคร
รายละเอียดหลักสูตร
 ประกาศรายชื่อหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 
 

ประกาศรายชื่อ
สิ่งที่ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องปฏิบัติ  
ขั้นตอนลงทะเบียน
คู่มือหลักสูตรมีและเลื่อน 

 

 ประกาศรับสมัคร โครงการ “พัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก" (Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional and Global Citizen: CBSEL) 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560   (ปิดรับสมัคร)
  ใบสมัครและรายละเอียด
 ประกาศรายชื่อ หลักสูตรการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา : วางแผนประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 2  
 

ประกาศรายชื่อ
ขั้นตอนลงทะเบียน
หนังสือราชการ  
ตารางการพัฒนา

 

 ประกาศรายชื่อ หลักสูตรการพัฒนางานประจำด้วยการวิจัยขั้นสูง (R2R) รุ่นที่ 1/2560 
  ประกาศรายชื่อ
 ประกาศรับสมัคร หลักสูตรการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา :
วางแผนประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 2 (ปิดรับสมัคร)
  รายละเอียดการสมัคร
รายละเอียดหลักสูตร 
ประกาศรับสมัคร เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์” (ปิดรับสมัคร)   รายละเอียดการสมัคร
กำหนดการ
รายละเอียดหลักสูตร

 ประกาศรายชื่อ หลักสูตรการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา : วางแผนประเทศไทย 4.0   

 

ประกาศรายชื่อ
ขั้นตอนลงทะเบียน
หนังสือราชการ  
ตารางการพัฒนา

 

 ประกาศรับสมัคร หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ      แบบสรุปรายชื่อ
สิ่งที่ควรทราบ
 ประกาศรายชื่อ หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 4  
  รายชื่อ  
กำหนดการ
สิ่งที่ต้องทราบ
 ประกาศรับสมัคร หลักสูตรการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา : วางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 (ปิดรับสมัคร)   รายละเอียด

 ประกาศรับสมัคร  หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.)รุ่นที่ 4 (ปิดรับสมัคร)   คุณสมบัติ
 ประกาศรายชื่อ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร
“เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
  ประกาศรายชื่อ
ประกาศรับสมัคร โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร
“เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ปิดรับสมัครแล้ว
  ใบสมัคร/รายละเอียด
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7    ประกาศรายชื่อ 
กำหนดการพิธีเปิด 

กำหนดการช่วงที่1
รายละเอียด

แผนการพัฒนา  

ประกาศรับสมัคร การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ(สำหรับศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา
อื่น 38ค (2) ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน  2559  ปิดโครงการแล้ว
  ใบสมัครและ
รายละเอียด
ประกาศรับสมัคร อบรมหลักสูตร Growth Mindset and Strategic Moral Leadership สำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา  ปิดโครงการแล้ว   ใบสมัครและ
รายละเอียด
ประกาศรับสมัคร อบรมหลักสูตรห้องเรียนในศตวรรษที่ 21สำหรับข้าราชการครู  ปิดโครงการแล้ว    ใบสมัครและ
รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2559 ปิดโครงการแล้ว
 

รายชื่อผู้อบรม
กำหนดการ

 ประกาศรายชื่อหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รุ่นที่ 7/2559  ปิดโครงการแล้ว
    


  รายชื่อ
คู่มือ
สิ่งที่ควรทราบ
คู่มือการลงทะเบียน
(แบบเคยสมัครสมาชิก)
คู่มือการลงทะเบียน 
(แบบไม่เคยสมัครสมาชิก)


   

คู่มือการลงทะเบียน

 

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 6   

 

 

 

 รายชื่อ
ตารางกิจกรรม
สิ่งที่ควรทราบ

หนังสือ : 
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

ประกาศ รับสมัครเข้ารับการพัฒนา หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 6 )