More... สคบศ. ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Auckland University of Technology (AUT) ประเทศนิวซีแลนด์    

สคบศ. ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Auckland University of Technology (AUT) ประเทศนิวซีแลนด์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้บริหารจาก Auckland University of Technology (AUT) ประเทศนิวซีแลนด์ เดินทางมาหารือความร่วมมือทางวิชาการ..15/ก.พ./60

More... โครงการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง    

โครงการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง

ดร. ศกลวรรณ เปลี่ยนขำ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง ..06/ก.พ./60

More... กิจกรรมทำบุญปีใหม่ สคบศ.    

กิจกรรมทำบุญปีใหม่ สคบศ.

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญปีใหม่ และนิมนต์เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระราชวิริยาลังการเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง..28/ธ.ค./59

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
วิสัยทัศน์หน่วยงาน :: เป็นองค์กรชั้นนำในการส่งเสริมและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

Search

ข่าวประชาสัมพันธ์

orange 03

orange 03

     ประกาศเปิดรับสมัคร
     การอบรม new1

    ปฏิทินกิจกรรม
   
ประจำเดือน 

       ภาพข่าวกิจกรรม /
    การอบรม new1

   ประกาศงานการ
   จัดซื้อ /จัดจ้าง new1

   ระบบงาน

- ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการ
พัฒนา หลักสูตรพัฒนานัก
บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7  ประกาศรายชื่อ  กำหนดการพิธีเปิด  
กำหนดการช่วงที่1  รายละเอียด
แผนการพัฒนา  

อ่านทั้งหมด 

อ่านทั้งหมด

    - เดือนมกราคม

    
   

- สคบศ. ต้อนรับคณะผู้บริหาร
จากAuckland University of
Technology (AUT)
ประเทศนิวซีแลนด์  

- โครงการพัฒนาบทเรียน
อีเลิร์นนิ่ง ครั้งที่ 1 

- กิจกรรมทำบุญปีใหม่
หน่วยงาน สคบศ.

กิจกรรมทั้งหมด

ประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง จำนวน 1 รายการ 
รายละเอียด   ตารางแสดงวงเงิน

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้างในรอบเดือน มกราคม 2560
 
รายละเอียด

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคา
อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่
งานก่อสร้าง ซื้อวัสดุสํานักงาน 
จํานวน 37 รายการ  
ตารางแสดงวงเงิน

อ่านทั้งหมด

ระบบขอใช้ห้องประชุม และ
  โสตทัศนูปกรณ์ 
   Electronic  Service

- ระบบบริหารจัดการงาน
    E-office

ระบบสื่อออนไลน์
    E-Learning

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
   webforshare

-  เว็บไซต์ youtube NIDTEP

 tap2
     

manu1 1 manu2 1 manu3 1

KAIZEN การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

สรุปผลการบริหารกิจกรรมประชุมปฏิบัติการจัดทำ
กรอบและแนวทางการติดตามผลผู้ผ่านการพัฒนา
โครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา

เอกสารมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ และเครื่องมือการ
ประเมินการฝึกอบรม
   

  
media2 media2 media4


สมรรถนะผู้บริหารการศึกษาของอาเซียน 

 AAR : After Action Reviews (การทบทวนผลหลัง
การปฏิบัติงาน)

รายงานการพัฒนาหลักสูตร “การพัฒนาผู้นำศูนย์
การเรียนชุมชนในกลุ่มประเทศอาเซียน”  

อ่านทั้งหมด

 

 
รายงานการศึกษาดูงานตาม โครงการผู้นำเพื่อการ
เปลี่ยน
แปลงทางการศึกษา รุ่นที่ 3
  

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยน
แปลงทางการศึกษา รุ่นที่ 3
  

รายงานผลการบริหารกิจกรรมการศึกษาดูงาน โครง
การผู้นำเพื่อการเปลี่ยน
แปลงทางการศึกษา รุ่นที่ 3
 

อ่านทั้งหมด

 
  เอกสารประกอบ หลักสูตรการพัฒนา สถานศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

หนังสือเรื่อง เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง  

 คู่มือการใช้งานระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์

  การเปลี่ยนชื่อและลดขนาดไฟล์รูปภาพ