Black Ribbon
More... หลักสูตรการพัฒนางานประจำด้วยการวิจัยขั้นสูง (R2R) รุ่นที่ 2    

หลักสูตรการพัฒนางานประจำด้วยการวิจัยขั้นสูง (R2R) รุ่นที่ 2

โครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ..04 ส.ค.60

More... กิจกรรมการอบรมนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ(นบก.ศธ.) รุ่นที่ 4    

กิจกรรมการอบรมนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ(นบก.ศธ.) รุ่นที่ 4

การบรรยาย เรื่องภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์และการพัฒนากรอบความคิด จากทีมวิทยากรจากศูนย์จิตวิทยาการศึกษา..9 ส.ค.60

More... การต้อนรับ และประชุมความร่วมมือทางวิชาการ    

การต้อนรับ และประชุมความร่วมมือทางวิชาการ

ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมคณะบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ และประชุมความร่วมมือทางวิชาการ กับ คณะผู้บริหาร จาก Auckland University..9 ส.ค.60

More... หลักสูตรการวางแผนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค รุ่นที่ 3    

หลักสูตรการวางแผนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค รุ่นที่ 3

ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หลักสูตรการวางแผนการศึกษา..8 ส.ค.60

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

Search

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการ
คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการ
ศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก  
รายชื่อผู้อบรม

อ่านทั้งหมด

- เดือนสิงหาคม

    

    
   

- กิจกรรมเดือนสิงหาคมของ
การอบรมนักบริหารระดับกลาง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.)
รุ่นที่ 4
   

- การต้อนรับและประชุมความ
ร่วมมือทางวิชาการ กับ คณะผู้
บริหาร จาก Auckland University

- หลักสูตรการวางแผนการศึกษา
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการในภูมิภาค รุ่นที่ 3

กิจกรรมทั้งหมด

สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย โดยวิธีสอบราคา
รายละเอียด  
ตารางแสดงวงเงิน  

สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม
สนามหญ้า และทำความสะอาด
บริเวณโดยรอบ ภายนอกอาคาร
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
รายละเอียด  

ตารางแสดงวงเงิน  

- ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำ
ความสะอาดอาคารภายในสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงิน
 

อ่านทั้งหมด

ระบบขอใช้ห้องประชุม และ
  โสตทัศนูปกรณ์ 
   Electronic  Service

- ระบบบริหารจัดการงาน
    E-office

ระบบสื่อออนไลน์
    E-Learning

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
   webforshare

-  เว็บไซต์ youtube NIDTEP

 tap2
     

manu1 1 manu2 1 manu3 1

การพัฒนาครูเพื่อคุณภาพของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 

การอบรมหลักสูตร “การสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์”ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัด
พะเยาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เอกสารมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ และเครื่องมือการ
ประเมินการฝึกอบรม
   

  
media2 media2 media4


5 ขั้นตอนในการสร้างเนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning)
 

บทความทางวิชาการเรื่องSMART Planning

KAIZEN การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

อ่านทั้งหมด

 

 
 ผลการบริหารโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและการ
นำเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2

  สรุปผลการดาเนินการพัฒนาหลักสูตร “การสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์”

ผลการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้อำนวย
การสถานศึกษา : วางแผนประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 2

อ่านทั้งหมด

 
  เอกสารประกอบ หลักสูตรการพัฒนา สถานศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

หนังสือเรื่อง เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง  

 คู่มือการใช้งานระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์

  การเปลี่ยนชื่อและลดขนาดไฟล์รูปภาพ