Black Ribbon
More... กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 9    

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 9

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 จัดกิจกรรมไหว้ครู ซึ่งเป็นประเพณีนิยมของไทยเป็นการแสดงสัมมาคารวะ ..22 มิ.ย.60

More... สคบศ. ต้อนรับเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศเนปาล    

สคบศ. ต้อนรับเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศเนปาล

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศเนปาล จำนวน 23 คน เข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้..23 มิ.ย.60

More... การพัฒนาหลักสูตรพัฒนาองค์การและเสริมสร้างสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษา    

การพัฒนาหลักสูตรพัฒนาองค์การและเสริมสร้างสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษา

ดร.ศกลวรรณ เปลี่ยนขำ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาองค์การและเสริมสร้างสมรรถนะครู..19 มิ.ย.60

More... หลักสูตรการพัฒนางานประจำด้วยการวิจัยขั้นสูง รุ่นที่ 1    

หลักสูตรการพัฒนางานประจำด้วยการวิจัยขั้นสูง รุ่นที่ 1

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดและเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579" ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด..21 มิ.ย.60

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

Search

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับมัคร โครงการ “พัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก"  
ใบสมัครและรายละเอียด

ประกาศรายชื่อ หลักสูตรการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา : วางแผนประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 2  
ประกาศรายชื่อ
ขั้นตอนลงทะเบียน
หนังสือราชการ  
ตารางการพัฒนา

อ่านทั้งหมด

    - เดือนมิถุนายน

    

    
   

- กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร
พัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 8
   

- กิจกรรมหลักสูตรพัฒนา
นักบริหารระดับกลาง กระทรวง
ศึกษาธิการ รุ่นที่ 4 (เดือน
มิถุนายน)

- พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักย
ภาพด้านการทำงานเป็นทีม
ของบุคลากรสำนักงานศึกษา
ธิการภาค

กิจกรรมทั้งหมด

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัด
จ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อวัสดุ
สํานักงาน จํานวน 15 รายการ
รายละเอียด  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560
รายละเอียด  

อ่านทั้งหมด

ระบบขอใช้ห้องประชุม และ
  โสตทัศนูปกรณ์ 
   Electronic  Service

- ระบบบริหารจัดการงาน
    E-office

ระบบสื่อออนไลน์
    E-Learning

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
   webforshare

-  เว็บไซต์ youtube NIDTEP

 tap2
     

manu1 1 manu2 1 manu3 1

การพัฒนาครูเพื่อคุณภาพของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 

สรุปผลการดำเนินการพัฒนา หลักสูตร “การจัดการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข”

เอกสารมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ และเครื่องมือการ
ประเมินการฝึกอบรม
   

  
media2 media2 media4


5 ขั้นตอนในการสร้างเนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning)
 

บทความทางวิชาการเรื่องSMART Planning

KAIZEN การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

อ่านทั้งหมด

 

 
ผลการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้อำนวย
การสถานศึกษา : วางแผนประเทศไทย 4.0
รุ่นที่ 1
 

สรุปผลการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร “การสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์”

สรุปผลการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการบริหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
สู่การปฏิบัติ

อ่านทั้งหมด

 
  เอกสารประกอบ หลักสูตรการพัฒนา สถานศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

หนังสือเรื่อง เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง  

 คู่มือการใช้งานระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์

  การเปลี่ยนชื่อและลดขนาดไฟล์รูปภาพ

  เอกสารหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7