Black Ribbon
More... รมว.ศธ. เยี่ยมชมและบรรยายพิเศษ กับนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7    

รมว.ศธ. เยี่ยมชมและบรรยายพิเศษ กับนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง Education in THAILAND Evidence-based Policy ให้กับนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 และเยี่ยมชมสถานที่..20 พ.ค.60

More... กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 5    

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 5

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2560 ..19 พ.ค.60

More... การพัฒนาข้าราชการครู เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษา (ครูผู้นำ)    

การพัฒนาข้าราชการครู เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษา (ครูผู้นำ)

นายประเสริฐ หอมดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนาข้าราชการครู เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษา (ครูผู้นำ) ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ..11 พ.ค.60

More... การพัฒนาข้าราชการครู เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษา (ครูรุ่นใหม่)    

การพัฒนาข้าราชการครู เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษา (ครูรุ่นใหม่)

นายประเสริฐ หอมดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนาข้าราชการครู เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษา (ครูรุ่นใหม่) ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ..10 พ.ค.60

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

Search

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อ หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 4  
รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา  
กำหนดการ  สิ่งที่ต้องทราบ

อ่านทั้งหมด

    - เดือนพฤษภาคม

   

    
   

- รมว.ศธ. เยี่ยมชมและบรร
ยายพิเศษ กับนักบริหารระดับ
สูง กระทรวงศึกษาธิการ
รุ่นที่ 7
  

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร
พัฒนานักบริหารระดับสูง กระ
ทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 5

- การพัฒนาข้าราชการครู เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษา
(ครูผู้นำ) 

กิจกรรมทั้งหมด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้างในรอบเดือนเมษายน 2560
รายละเอียด  

ผลการประกวดราคาจ้างประกวด
ราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน
พักลูกจ้างประจำแบบเรือนแถว
ชั้นเดียว ขนาด 20 หน่วย ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด  

อ่านทั้งหมด

ระบบขอใช้ห้องประชุม และ
  โสตทัศนูปกรณ์ 
   Electronic  Service

- ระบบบริหารจัดการงาน
    E-office

ระบบสื่อออนไลน์
    E-Learning

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
   webforshare

-  เว็บไซต์ youtube NIDTEP

 tap2
     

manu1 1 manu2 1 manu3 1

การพัฒนาครูเพื่อคุณภาพของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 

สรุปผลการดำเนินการพัฒนา หลักสูตร “การจัดการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข”

เอกสารมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ และเครื่องมือการ
ประเมินการฝึกอบรม
   

  
media2 media2 media4


5 ขั้นตอนในการสร้างเนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning)
 

บทความทางวิชาการเรื่องSMART Planning

KAIZEN การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

อ่านทั้งหมด

 

 
สรุปผลการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร “การสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์”
 

สรุปผลการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการบริหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
สู่การปฏิบัติ

 ผลประชุมจัดทำเครื่องมือประเมินนวัตกรรมพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

อ่านทั้งหมด

 
  เอกสารประกอบ หลักสูตรการพัฒนา สถานศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

หนังสือเรื่อง เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง  

 คู่มือการใช้งานระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์

  การเปลี่ยนชื่อและลดขนาดไฟล์รูปภาพ

  เอกสารหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7