Black Ribbon
More... การเขียนบทความทางวิชาการและการสร้างแบบสอบถาม    

การเขียนบทความทางวิชาการและการสร้างแบบสอบถาม

ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเขียนบทความทางวิชาการและการสร้างแบบสอบถาม โดย ดร.ดรัณภพ เพียรจัด รองคณบดีวิชาการและวิจัย..20 ก.ย.60

More... สคบศ. ต้อนรับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย    

สคบศ. ต้อนรับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมคณะบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Shiro Terashima จากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น..12 ก.ย.60

More... หลักสูตรพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา : วางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 4    

หลักสูตรพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา : วางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 4

ดร. ดิเรก ทรัพย์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา : วางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 4..11 ก.ย. 60

More... หลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด    

หลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

วันที่ 8 กันยายน 2560 กิจกรรมการพัฒนาโครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ..08 ก.ย.60

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

Search

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อหลักสูตรการ
พัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาผู้
อำนวยการสถานศึกษา : วาง
แผนประเทศไทย 4.0 
รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อ
ขั้นตอนลงทะเบียน
หนังสือราชการ
ตารางการพัฒนา

อ่านทั้งหมด

- เดือนกันยายน

- เดือนสิงหาคม

    

    
   

- กิจกรรมการเขียนบทความ
ทางวิชาการและการสร้างแบบ
สอบถาม
   

- สคบศ. ต้อนรับสถานเอกอัคร
ราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

- หลักสูตรพัฒนาผู้อำนวยการ
สถานศึกษา : วางแผนเสริม
สร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 4

กิจกรรมทั้งหมด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างในรอบเดือน 
กันยายน 2560  รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัด
จ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างปรับ
พื้นที่ทำลานจอดรถ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัด
จ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อวัสดุ
สำนักงาน จํานวน 1 รายการ
รายละเอียด

อ่านทั้งหมด

ระบบขอใช้ห้องประชุม และ
  โสตทัศนูปกรณ์ 
   Electronic  Service

-ระบบบริหารจัดการงาน
    E-office

ระบบสื่อออนไลน์
    E-Learning

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
   webforshare

-  เว็บไซต์ youtube NIDTEP

 tap2
     

manu1 1 manu2 1 manu3 1

การพัฒนาครูเพื่อคุณภาพของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 

สรุปผลการดำเนินการจัดประชุมผู้บริหารโครงการ
เพื่อสรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์”
  

เอกสารมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ และเครื่องมือการ
ประเมินการฝึกอบรม
   

  
media2 media2 media4


5 ขั้นตอนในการสร้างเนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning)
 

บทความทางวิชาการเรื่องSMART Planning

KAIZEN การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

อ่านทั้งหมด

 

 
 
รายงานผลดำเนินการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้อำนวย
การสถานศึกษา : วางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0

  ผลการดำเนินการพัฒนา หลักสูตร “การสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์” ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดกำแพง
เพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี

ผลการบริหารโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรพัฒนา  
บุคลิกภาพและการนำเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3

อ่านทั้งหมด

 
 แนวทางการติดต่อกับพนักงานอัยการเกี่ยวกับคดี
ปกครอง เอกสารประกอบการบรรยายของอัยการผู้
เชี่ยวชาญพิเศษ

เอกสารประกอบ หลักสูตรการพัฒนา สถานศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

หนังสือเรื่อง เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง  

  คู่มือการใช้งานระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์