หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

รายงานผลการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
หรือผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ
ระหว่างวันที่ 20 – 24  พฤษภาคม  2556
ณ  หน่วยพัฒนาสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  อ.สามพราน  จ.นครปฐม


***************************

    
          สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  ในฐานะหน่วยดำเนินการพัฒนาได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทาง website : nidtep.go.th  กำหนดการพัฒนารุ่นที่ 14  ระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม 2/1 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
กระบวนการบริหารจัดการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการวัดและประเมินผล  ตลอดจนเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นวิทยากรและวิทยากรประจำกลุ่ม  พร้อมทั้งจัดประชุมคณะกรรมการร่วมกับคณะวิทยากรเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการพัฒนา การวัดและประเมินผล โดยใช้เงินงบประมาณของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

         เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติทีดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม  ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชี่ยวชาญหรือผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการ  

โครงสร้างหลักสูตร

        หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น     วิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 3 ส่วน
ไม่น้อยกว่า  30 ชั่วโมง คือ
    ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรือผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ
    ส่วนที่ 2 การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรือผู้อำนวยการและ
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ
        ส่วนที่ 3 การนำเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมและการสร้างหรือการปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ หรือผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ

รายละเอียด

สถานที่ตั้งหน่วยงาน:
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)ที่อยู่ : 60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์: 0-3432-1286, 0-3422-5400-2 โทรสาร: 0-3422-5399

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2556

Website counter