More... ผอ.สคบศ. บรรยายพิเศษ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะฯ    

ผอ.สคบศ. บรรยายพิเศษ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะฯ

นายประเสริฐ  หอมดี ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา บรรยายพิเศษ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครู...12/พ.ย./58

More... หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะฯ รุ่นที่ 1    

หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะฯ รุ่นที่ 1

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครู..09/พ.ย./58

More... หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะฯ รุ่นที่ 2    

หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะฯ รุ่นที่ 2

นางเพ็ญแข แต่งจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ..10/พ.ย./58

More... การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ครั้งที่ 3/2558    

การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ครั้งที่ 3/2558

นายประเสริฐ หอมดี  ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์กับหัวหน้ากลุ่ม/ภาค และกล่าวความรู้สึก..26/ต.ค./58

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
วิสัยทัศน์หน่วยงาน :: เป็นองค์กรชั้นนำในการส่งเสริมและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

ข่าวประชาสัมพันธ์


orange 02

orange 03


orange 05

     ประกาศเปิดรับสมัคร
     การอบรม 

    ข่าวกิจกรรมอบรม
   
ประจำเดือน new1

      ภาพข่าวกิจกรรม /
    การอบรม 

   ประกาศงานการ
   จัดซื้อ /จัดจ้าง new1

   ระบบงาน

ประกาศ เรื่อง การสรรหาผู้เข้า
รับการพัฒนาหลักสูตรผู้นำเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  รุ่นที่ 3
รายละเอียด   ใบสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ ก่อนแต่ง
ตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผอ. และรองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 3 - 5 /2559 
รายชื่อรุ่นที่ 3 รายชื่อรุ่นที่ 4 
รายชื่อรุ่นที่ 5   คู่มือ 
คู่มือลงทะเบียน  รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1/59  รายชื่อรุ่นที่ 1    รายละเอียด 

 คู่มือ   คู่มือลงทะเบียน

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1/59  รายชื่อรุ่นที่ 1    คู่มือ 
รายละเอียด   คู่มือลงทะเบียน

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1/59   รายชื่อรุ่นที่ 1
  คู่มือ
รายละเอียด  คู่มือลงทะเบียน

อ่านทั้งหมด

    เดือนธันวาคม 

    - เดือนพฤศจิกายน

    

   

ยินดีต้อนรับ
นายประเสริฐ หอมดี
 ผู้อำนวยการ สคบศ.

ประชุมคณะทำงานปรับปรุง
อำนาจหน้าที่และโครงสร้าง
สคบศ.

สำนักงาน กศน. กำหนดให้
มีการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานข้าราชการ ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย

กิจกรรมทั้งหมด

ไม่มีรารการ

ระบบขอใช้ห้องประชุม และ
  โสตทัศนูปกรณ์ 
   Electronic Service

- ระบบบริหารจัดการงาน
   E-office

ระบบสื่อออนไลน์
   E-Learning

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
   webforshare

-  เว็บไซต์ NIDTEPpedia

manu1 1 manu2 1 manu3 1
นักคิด นักปฏิบัติ : ต้นแบบ (Role Model)
ที่สังคมต้องการ

สรุปผลการบริหารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
การแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษา
ตอนต้น

เอกสารประกอบการฝึกอบรมการใช้งานระบบปฏิบัติ
การไมโครซอฟท์วินโดวส์ 8.1  

media3

media2 media4


 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การจัดการความรู้

 รายงานการพัฒนาหลักสูตร “การพัฒนาผู้นำศูนย์
การ
เรียนชุมชนในกลุ่มประเทศอาเซียน”

อ่านทั้งหมด


  กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารระดับต้น รุ่นที่ 2

  สรุปผลรายงานการใช้หลักสูตรพัฒนาทักษะกระบวน
การคิด สำหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  กิจกรรมสรุปผลการดำเนินการโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร   CBSEL

อ่านทั้งหมด


    คู่มือการใช้งานระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ 

   การสร้างแผ่นพับด้วย Microsoft Word  

   การเปลี่ยนชื่อและลดขนาดไฟล์รูปภาพ