ศกลวรรณ เปลี่ยนขำ

Sakolwan Plienkum, Ph.D.

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
     60 หมู่ที่ 2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
 0-3422-5400-2 ต่อ 4088
 0-3422-5399
 sakolwan7@hotmail.com


การศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ค.ด.) - พลศึกษา

2550

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) - พลศึกษา

2528

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) - พลศึกษา

2526


การฝึกอบรม

Leadership for Administrator

สถาบัน IEA ประเทศออสเตรเลีย

การประชาสัมพันธ์สาหรับผู้บริหาร

กรมประชาสัมพันธ์

Systematic Problem Solving Decision Making

บริษัท ACI

2556

Authentic Leadership for Educational Administration From Mindset to Practices

มหาวิทยาลัยมหิดล

ศึกษาดูงานด้านการศึกษาจากประเทศแถบเอเชียโอเชียเนีย ยุโรปและอเมริกา

HRD for sustainable rural development

Hyderabad, India (ทุนโคลัมโบ)

2546


ประสบการณ์การทำงาน

รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

ปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าภาควิชาพัฒนาผู้บริหาร สถานศึกษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

2553

ดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

2552

ดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครือข่าย สถาบัน พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

2551

ดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร ทางการศึกษา

2548

ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 3 สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

2543


ประสบการณ์ด้านวิชาการ

เป็นวิทยากรเรื่องพัฒนาสุขภาพกาย พัฒนาทีมงาน พัฒนาองค์กร กลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally และเทคนิคการเป็นวิทยากร

ให้กับหน่วยงานภาครัฐได้แก่ สถานศึกษาโรงพยาบาล และ ภาคเอกชน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักโฆษก สำนักนายกรัฐมนตรี

เป็นหน้าที่อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักเกณฑ์ฯ หลักสูตรฯ งานวิจัยและวิทยานิพนธ์