ปรียานันท์ เพ็งพุ่ม

Preeyanun Pengpum

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
     60 หมู่ที่ 2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
  08-8246-4597
 0-3422-5399
 Ppengpum@gmail.com , Nut20091920@hotmail.com


การศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) - สาขาธุรกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) - สาขาการจัดการทั่วไป


การฝึกอบรม

หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ หมวดวิชาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เรื่อง การสอนงานเพื่อการปรับปรุง

สำนักงาน ก.พ.

2557

โครงการทดสอบภาคปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาก่อนเข้าศึกษาต่อหลักสูตร พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2554

หลักสูตร Leadership Development Program

มหาวิทยาลัยมหิดล

2553

การพัฒนาบุคลากรด้านการวางแผนยุทธศาสตร์

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับสถาบันวิจัยนโยบาย เศรษฐกิจการคลัง

2552

การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) ด้านการบริหารหลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์

สำนักงาน ก.พ.

2552

การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักสูตร การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาข้าราชการและแผนพัฒนารายบุคคล

สำนักงาน ก.พ.

2552

การเตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2551


ประสบการณ์การทำงาน

รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

ปัจจุบัน

หัวหน้ากลุ่มอานวยการและประสานราชการ

ปัจจุบัน

หัวหน้างานบุคลากร หัวหน้างานบริหารทั่วไป กลุ่มอานวยการและประสานราชการ

รองประธานคณะอนุกรรมการสวัสดิการ สคบศ.

เลขานุการโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

เลขานุการคณะทำงานจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

เลขานุการคณะกรรมการกลางในการพิจารณามาตรฐานตัวชี้วัด

เลขานุการโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา : ด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กร

เลขานุการคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม องค์การของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

หัวหน้าคณะผู้บริหารโครงการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชน รุ่น ๕

เลขานุการ กิจกรรมสัมมนาสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา