ดิเรก ทรัพย์ประเสริฐ

Direk Supprasoet, Ph.D.

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
     60 หมู่ที่ 2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
  08-1806-4820
 0-3422-5399
 direksup@hotmail.com


การศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต - การบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต - การบริหารการศึกษา

วิทยาลัยครูพระนคร

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต - ภาษาอังกฤษ


การฝึกอบรม

Training for Trainers

โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลีย

SIGMA

โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษ

Leadership

มหาวิทยาลัยเมสซี่ ประเทศนิวซีแลนด์

The New Aspect of Leadership

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และการพัฒนาการบริหาร

มหาวิทยาลัยมหิดล

การจัดการความรู้จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

การพัฒนานักบริหารระดับกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Intensive Language Course: ILC

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

ศึกษาดูงานจากประเทศอิตาลี โมนาโค นิวซีแลนด์ มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และจีน

สัมมนาการศึกษาระดับสูง มณฑลซีอาน ประเทศจีน


ประสบการณ์การทำงาน

รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

ปัจจุบัน


ประสบการณ์ด้านวิชาการ

วิทยากรฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูง

วิทยากรหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากร

ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์การ และวิทยากร

หลักสูตร การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Organization Development: OD)

วิทยากรหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

วิทยากรหลักสูตรการสร้างความสุขในองค์กร (Happiness in Organization)

วิทยากรหลักสูตรการสร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การ

วิทยากร

หลักสูตรการพัฒนาองค์การให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาทิเช่น โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ โรงพยาบาลนครธน โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลกมลาไสย โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โรงพยาบาลทุ่งสง โรงพยาบาลหนองบุญมาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง โรงเรียนศรีบุญญานนท์ โรงเรียนบัวใหญ่สถาบันบำราศนราดูร กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย จำกัดสถาบันพยาธิวิทยา สถาบันการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สำนักสุขภาพจิตสังคม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สนง.กศน . จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนง.กศน.จังหวัดอุดรธานี กรมอนามัย เป็นต้น