สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา

National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel
INFORMATION

ประชาสัมพันธ์

 ขอเชิญผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการในงาน สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 4
 การสร้างสื่อการสอนแบบ Interactive ด้วยโปรแกรม ClassPointสำหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom
 รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมการสร้างสื่อการสอนแบบ Interactive ด้วยโปรแกรม ClassPoint สำหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom
 พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เดือนตุลาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

report

รายงานผลการดำเนินงาน

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เดือนตุลาคม 2565
 รายงานผลการบริหารกิจกรรมการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เดือนกันยายน 2565
 รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
 รายงานผลการบริหารโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมให้ความรู้ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2565

ดูรายงานผลการดำเนินงานทั้งหมด

procurement

จัดซื้อ-จัดจ้าง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานจ้างปฏิบัติงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการในตำแหน่ง พนักงานจ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ถ่านไบออส (Bios) และถ่านชาร์จ AA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานจ้างปฏิบัติงานจัดการงานทั่วไป (งานอาคารสถานที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด


link

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง