สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา

National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel

INFORMATION

ประชาสัมพันธ์


 การประชุมทางวิชาการเพื่อนําเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สคบศ.วิชาการ ครั้งที่ 3) วันที่ 21 มิถุนายน 2565 (ZOOM)
 ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 12
 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ National Educational Training Institutes in ASEAN NETI-A FORUM 2021
 ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันปิยะมหาราช 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการผลการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ MOE Speech Contest

ดูประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

report

รายงานผลการดำเนินงาน

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เดือนพฤศจิกายน 2564
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เดือนตุลาคม 2564
 รายงานผลการบริหารโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากิจกรรม “ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี”
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เดือนกันยายน 2564
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2564)

ดูรายงานผลการดำเนินงานทั้งหมด

procurement

จัดซื้อ-จัดจ้าง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกปริ้นเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการห้องสมุดอัตโนมัติ ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เดือนธันวาคม 2564
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564)

ดูจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด


link

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง