สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา

National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel
INFORMATION

ประชาสัมพันธ์

 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนาสมรรถะครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงิน หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย กลุ่ม Online
 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย
 หลักสูตร เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย
 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก รุ่นที่ 6 (Capacity Buidling for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional and Global Citizens: CBSEL Batch 6)
 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนาทักษะการนำเสนอภาษาอังกฤษด้วยสื่อดิจิทัลสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (เพิ่มเติม) ภายใต้โครงการทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ

ดูประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

report

รายงานผลการดำเนินงาน

 รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
 รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
 รายงานผลการบริหารโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมให้ความรู้ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2565
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 3)
 รายงานผลการดำเนินงาน หลักสูตรการออกแบบการสอนแบบลูกผสมผ่านระบบ Khuru Online รุ่นที่ 2

ดูรายงานผลการดำเนินงานทั้งหมด

procurement

จัดซื้อ-จัดจ้าง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจ้างบำรุงลิฟต์โดยสาร (โคเน่) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร (ไพโอเนียร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพร้อมวงจรสื่อสารความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
 ประกวดราคาจ้างดูแล บำรุงซ่อมแซม ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นที่นอกอาคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดูจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด


link

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง