สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา

National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel
INFORMATION

ประชาสัมพันธ์

 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็น วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” ระหว่างวันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2565 (รายละเอียด)
 ประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชง
 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการออกแบบลูกผสม รุ่นที่ 1
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อนําเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 3)(เพิ่มเติม)
 หลักสูตรการออกแบบการสอนแบบลูกผสม ผ่านระบบ Khuru Online รุ่นที่ 1

ดูประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

report

รายงานผลการดำเนินงาน

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เดือนกรกฎาคม 2565
 รายงานประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดทํารายงานผลการพัฒนาหลักสูตรคิด สร้าง Infographic ให้โดนใจ ด้วย Canva สําหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร กระทรวงศึกษาธิการ
 รายงานประชุมปฏิบัติการและจัดทํารายงานผลการพัฒนาหลักสูตรสร้างสื่อสวย ด้วย Canva สําหรับครูยุคดิจิทัล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร กระทรวงศึกษาธิการ
 รายงานการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562-2564 งบดำเนินงาน ของ สคบศ.
 รายงานประชุมปฏิบัติจัดทำโครงร่างรายงานการติดตามผลการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร กระทรวงศึกษาธิการ

ดูรายงานผลการดำเนินงานทั้งหมด

procurement

จัดซื้อ-จัดจ้าง


link

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง