สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา

National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel

INFORMATION

ประชาสัมพันธ์


 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง รุ่นที่ 7-16
 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรสร้างสื่อสวยด้วย Canva สำหรับครูยุคดิจิทัล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 4
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ (สคบศ. วิชาการครั้งที่ 3)
 รับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรสร้างสื่อสวย ด้วย Canva สำหรับครูยุคดิจิทัล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 4

ดูประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

report

รายงานผลการดำเนินงาน

 รายงานผลการบริหารโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรสร้างสื่อสวยด้วย Canva สําหรับครูยุคดิจิทัล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 4
 รายงานผลการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรสร้างสื่อสวย ด้วย Canva สําหรับครูยุคดิจิทัล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 2
 รายงานผลการพัฒนาหลักสูตรสร้างสื่อสวยด้วย Canva สำหรับครูยุคดิจิทัล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 3
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เดือนเมษายน 2565
 รายงานผลการบริหารโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตร สร้างสื่อสวย ด้วย Canva สําหรับครูยุคดิจิทัล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1

ดูรายงานผลการดำเนินงานทั้งหมด

link

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง