สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา

National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel

INFORMATION

ประชาสัมพันธ์


 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการออกแบบลูกผสม รุ่นที่ 1
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อนําเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 3)(เพิ่มเติม)
 หลักสูตรการออกแบบการสอนแบบลูกผสม ผ่านระบบ Khuru Online รุ่นที่ 1
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 3)
 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดูประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

report

รายงานผลการดำเนินงาน

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เดือนพฤษภาคม 2565
 รายงานผลการบริหารโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรสร้างสื่อสวยด้วย Canva สําหรับครูยุคดิจิทัล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 4
 รายงานผลการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรสร้างสื่อสวย ด้วย Canva สําหรับครูยุคดิจิทัล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 2
 รายงานผลการพัฒนาหลักสูตรสร้างสื่อสวยด้วย Canva สำหรับครูยุคดิจิทัล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 3
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เดือนเมษายน 2565

ดูรายงานผลการดำเนินงานทั้งหมด

link

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง