สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา

National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel
INFORMATION

ประชาสัมพันธ์

 รับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Canva สำหรับข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1-4
 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการการพัฒนาสมรรถนะสถานศึกษาสู่ยุค VUCA World
 ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 13
 ขอเชิญผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการในงาน สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 4
 การสร้างสื่อการสอนแบบ Interactive ด้วยโปรแกรม ClassPointสำหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom

ดูประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

report

รายงานผลการดำเนินงาน

 รายงานผลการประเมินการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สคบศ.
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เดือนตุลาคม 2565
 รายงานผลการบริหารกิจกรรมการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เดือนกันยายน 2565
 รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ดูรายงานผลการดำเนินงานทั้งหมด

procurement

จัดซื้อ-จัดจ้าง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแชมพูแบบบรรจุขวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ License โปรแกรมประชุมออนไลน์ (Zoom) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน่วยความจำ (RAM) และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ เอส เอส ดี (SSD) พร้อมติดตั้ง โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2565)

ดูจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด


link

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง