วิสัยทัศน์


สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

พันธกิจ


     1. พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
     2. ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
     3. ติดตาม ประเมินผล วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
     4. ประสานการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์


     1. พัฒนาให้ สคบศ. เป็นแหล่งเรียนรู้ ในการพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยโดยมุ่งเน้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม
     2. สร้าง แสวงหาความร่วมมือ พัฒนาคุณภาพเครือข่ายและประชาสัมพันธ์หน่วยงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
     3. พัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ
     4. เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

อำนาจหน้าที่


     สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2548 ดังนี้
     (ก) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสำหรับหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
     (ข) จัดทำนโยบาย แผนและแนวทางในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
     (ค) ให้คำแนะนำ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนและแนวทางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
     (ง) ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมและสื่อที่ใช้ในการพัฒนา
     (จ) พัฒนาระบบและมาตรฐานการฝึกอบรม
     (ฉ) จัดทำฐานข้อมูลในการพัฒนา
     (ช) ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
     (ซ) ประสานการระดมทรัพยากรและแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
     (ฌ) ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในส่วนที่เป็นการทดลองนำร่อง หรือการพัฒนา
     (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
nidtepofficial

Visited today : 52 | Copyright©NIDTEP2018