รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร กฏหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ กศจ. รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 ณ - กลุ่มวิจัยและพัฒนา [รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือการติดตามประเมินผล "หลักสูตรการวางแผนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค - กลุ่มความสัมพันธ์ต่างประเทศ [รายละเอียด]
รายงานผลการประชุมปฏิบัติการออกแบบผลผลิต การบริการ กระบวนการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย [รายละเอียด]
รายงานการบริหารกิจกรรมประชุมให้ความรู้ในการจัดทำหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ”และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ โดยน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงาน/สถานศึกษา - กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ [รายละเอียด]
สรุปผลการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ" ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี) ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561 - กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ [รายละเอียด]
รายงานผลการประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน หลักสูตร กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 - กลุ่มวิจัยและพัฒนา [รายละเอียด]
สรุปผลการจัดกิจกรรมการประชุมเพื่อสื่อสารทิศทางการดำเนินงานขององค์กร ครั้งที่ 2/2560 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 - กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ [รายละเอียด]
สรุปผลการดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ” ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์) ระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2561 - กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ [รายละเอียด]
รายงานการบริหารโครงการหลักสูตรพัฒนาผู้อานวยการสถานศึกษา : การวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 1 - กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]
รายงานผลการดําเนินการพัฒนาโครงการพัฒนาบุคลากรของ ศธ. เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องสําหรับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ กศจ. รุ่นที่ 1 - กลุ่มวิจัยและพัฒนา [รายละเอียด]Visited today : 40 | Copyright©NIDTEP2018