รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานการบริหารโครงการหลักสูตรพัฒนาผู้อํานวยการสถานศึกษา : การวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3 - กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จในการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม งานศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาโดยใช้แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ - กลุ่มวิจัยและพัฒนา [รายละเอียด]
รายผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ และการจัดการองค์กร รุ่นที่ 2 - กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย [รายละเอียด]
รายผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ และการจัดการองค์กร รุ่นที่ 1 - กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย [รายละเอียด]
รายงานผลการบริหารการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนํา” และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในพื้นที่กลุ่ม จังหวัดภาคกลางตอนกลาง ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี - กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ [รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการศึกษาดูงานภายในประเทศ หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 24 – 29 มิถุนายน 2561 - กลุ่มพัฒนาผู้นำ [รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการศึกษาดูงานภายในประเทศ หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 24 – 29 มิถุนายน 2561 - กลุ่มพัฒนาผู้นำ [รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2561 - กลุ่มวิจัยและพัฒนา [รายละเอียด]
รายงานการบริหารโครงการ หลักสูตรพัฒนาผู้อานวยการสถานศึกษา : การวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 3 วันที่ 18 – 22 มิถุนายน 2561 - กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]
รายงานการบริหารกิจกรรมการอบรม หลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนํา” และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 วันที่ 11 และ 12 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์ ปาร์คอินน์ เชียงราย รีสอร์ท อําเภอเมือง จังหวั - กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ [รายละเอียด]Visited today : 35 | Copyright©NIDTEP2018