รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการบริหารกิจกรรม ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อกำหนดสมรรถนะและจัดทำโมเดลสมรรถนะวิชาชีพของศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย [รายละเอียด]
รายงานผลการบริหารกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมให้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้กับบุคลากร สคบศ. หลักสูตร “การจัดทำโครงการโดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)” - กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ [รายละเอียด]
รายงานผลการบริหารกิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ด้วยกิจกรรม Coaching Team - กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ [รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1 - กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย [รายละเอียด]
รายงานผลการประชุมปฏิบัติการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional and Global Citizen: CBSEL) รุ่นที่ 3 - กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย [รายละเอียด]
รายงานการบริหารโครงการพัฒนาเตรียมนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 2 - กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]
รายงานผลการพัฒนาความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) - กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]
รายงานผลการบริหารกิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา” รุ่นที่ 1/2563 - กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย [รายละเอียด]
รายงานผลการบริหารกิจกรรมประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ - กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ [รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินการโครงการพัฒนาความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษา : นครปฐมโมเดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) เรื่อง การปรับกระบวนทัศน์ใหม่เพื่อพัฒนาสถานศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัล - กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [รายละเอียด]


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
nidtepofficial

Visited today : 6 | Copyright©NIDTEP2018