รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการบริหารกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 2 - กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย [รายละเอียด]
รายงานผลการบริหารกิจกรรมประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา - กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย [รายละเอียด]
รายงานผลการบริหารกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา : การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล "การลดกระดาษด้วยระบบจัดเก็บแฟ้มข้อมูลภายในองค์กร (NIDTEP SHARE)" - กลุ่มอำนวยการ [รายละเอียด]
บันทึกผลการนำเสนอโครงการพัฒนาควสามร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกาา : นครปฐมโมเดลต่อคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 - กลุ่มอำนวยการ [รายละเอียด]
รายงานผลการบริหารกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สคบศ. การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล “การปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล” - กลุ่มอำนวยการ [รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รุ่นที่ 2 - กลุ่มวิจัยและพัฒนา [รายละเอียด]
รายงานผลการบริหารกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด รุ่นที่ 2 - กลุ่มวิจัยและพัฒนา [รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รุ่นที่ 1 - กลุ่มวิจัยและพัฒนา [รายละเอียด]
รายงานผลการบริหารกิจกรรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด รุ่นที่ 1 - กลุ่มวิจัยและพัฒนา [รายละเอียด]
รายงานผลการประชุมวิชาการ เรื่อง การศึกษาตลอดชีวิตกับความท้าทายใหม่ในยุคดิจิทัล - กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [รายละเอียด]Visited today : 115 | Copyright©NIDTEP2018