รายงานผลการดำเนินงาน

สรุปผลการจัดกิจกรรมการประชุมเพื่อสื่อสารทิศทางการดำเนินงานขององค์กร ครั้งที่ 2/2560 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 - กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ [รายละเอียด]
สรุปผลการดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ” ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์) ระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2561 - กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ [รายละเอียด]
รายงานการบริหารโครงการหลักสูตรพัฒนาผู้อานวยการสถานศึกษา : การวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 1 - กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]
รายงานผลการดําเนินการพัฒนาโครงการพัฒนาบุคลากรของ ศธ. เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องสําหรับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ กศจ. รุ่นที่ 1 - กลุ่มวิจัยและพัฒนา [รายละเอียด]
รายงานผลการบริหารกิจกรรมประชุมปฏิบัติการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ : ปรับปรุงผลผลิตหรือการบริการหรือกระบวนการปฏิบัติงาน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 - กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ [รายละเอียด]


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
nidtepofficial

Visited today : 6 | Copyright©NIDTEP2018