รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการศึกษาดูงานภายในประเทศ หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 24 – 29 มิถุนายน 2561 - กลุ่มพัฒนาผู้นำ [รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2561 - กลุ่มวิจัยและพัฒนา [รายละเอียด]
รายงานการบริหารโครงการ หลักสูตรพัฒนาผู้อานวยการสถานศึกษา : การวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 3 วันที่ 18 – 22 มิถุนายน 2561 - กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]
รายงานการบริหารกิจกรรมการอบรม หลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนํา” และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 วันที่ 11 และ 12 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์ ปาร์คอินน์ เชียงราย รีสอร์ท อําเภอเมือง จังหวั - กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ [รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร กฏหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ กศจ. รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 ณ - กลุ่มวิจัยและพัฒนา [รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือการติดตามประเมินผล "หลักสูตรการวางแผนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค - กลุ่มความสัมพันธ์ต่างประเทศ [รายละเอียด]
รายงานผลการประชุมปฏิบัติการออกแบบผลผลิต การบริการ กระบวนการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย [รายละเอียด]
รายงานการบริหารกิจกรรมประชุมให้ความรู้ในการจัดทำหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ”และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ โดยน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงาน/สถานศึกษา - กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ [รายละเอียด]
สรุปผลการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ" ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี) ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561 - กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ [รายละเอียด]
รายงานผลการประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน หลักสูตร กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 - กลุ่มวิจัยและพัฒนา [รายละเอียด]


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
nidtepofficial

Visited today : 14 | Copyright©NIDTEP2018