ผู้บริหารดร. สุภชัย จันปุ่ม
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาบุคลากรสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา


กลุ่มอำนวยการนางณัฐชากานต์ เดวิส
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


งานบริหารทั่วไป
นางสาวธนิดา  อุบลชาติ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวขวัญหทัย  พื้นทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวชุติกานต์  ทิมจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางเบญจมาศ  สุขคมขำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายวุฒิไกร  ไผ่โสภา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางวรรณศิริ  ศรีเกษม
พนักงานธุรการ ส 3


นางสาวสุจิตรา  โพธิ์จินดา
พนักงานธุรการ ส 3


นางวิจิตรา  อุณหเลขจิตร
พนักงานพิมพ์ ส 3


นายรัญชน์ศุรเดช  เมืองโคตร
พนักงานขับรถยนต์ ส 2


นายภิญโญ  ถวิล
พนักงานขับรถยนต์ ส 2


งานการเงินและบัญชี
นางสาวสุวภัทร  ยวงใย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางนริวรรณ์  สินโพธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นายณัฐพร  วุฑฒิโกวิทย์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวพลอยระวี  คำสุข
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


งานพัสดุ
นายธีรวีร์  มานิตกุล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวธันยากร  จอดเกาะ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นายกระจ่าง  เชื้ออภัย
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสาวปนัสยา  บารา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์นางปรียานันท์ เพ็งพุ่ม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
นายปิยะ  ลิ้มจินดาศิริ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นางสาววรนุช  สาเกผล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นายพงษ์ศักดิ์  เห็นตระกูลดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวขวัญเรือน  จอมโคกสูง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนาผู้นำดร. เจริญ ภูวิจิตร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาผู้นำ
นางกรรัตน์  โชคประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


ดร. วาสุกาญจน์  บู่ทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นายวรพจน์  รุ่งอรุณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นายอุเทน  นวสุธารัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวมาลินี  กำชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวจุไรรัตน์  โพธิลักษณ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กลุ่มวิจัยและพัฒนาดร. ดวงพร เจียมอัมพร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา
ดร. รัตติกร  ผรณสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นางสาวนพมาศ  ณะมาชิต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นางณพรชยาศิลป์  เจริญผล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นางสาวณัฐชนันท์  จันทคุปต์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


นางสาววิกันยา  เอกฉันท์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ


นายต่อสกุล  ผดุงญาติ
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการทรัพย์สินนายชิดชัย ช่างสมบูรณ์
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการทรัพย์สิน
นางสาวกัลยา  ศรีวิเชียร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางมธุรส  คำยอด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายทวีป  ไชยโชติ
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


นายไพโรจน์  ธีระพันธ์พงศ์
พนักงานธุรการ ส 3


นายสราวุธ  ศรีเกษม
พนักงานธุรการ ส 3


นายมะนัด  ปานดำ
ช่างสี ช 2


นายประเสริฐ  โพธิ์แค
ช่างไม้ ช 3


นายสุดใจ  สาวทรัพย์
พนักงานปฏิบัติการด้านโสตทัศนศึกษา

กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษานางอำพร จิตรใจ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
นางณัฏธิดา  ฤทธาภัย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางจิรัฐ  อนุเชิงชัย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวสุนทรี  ไกรกาบแก้ว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นายณัฐวิญญ์  สิรเดชธราทิพย์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ


นางสาวกานดา  ดำรงชัยณรงค์
ครู


นางสาวเกษร  จตุเทน
ครูผู้ช่วย


นางสาวจตุณี  ประภาสะวัต
ครูผู้ช่วย


นายกรกช  สารโท
ครูผู้ช่วย


นายอนันต์ศักดิ์  สร้างคำ
ครูผู้ช่วย


นางสาวจุฑามาศ  คุ้มเณร
ครูผู้ช่วย


นางสาวสุรีรัตน์  ขอพึ่งกลาง
ครูผู้ช่วย


นางสาวมลฤดี  นราพงษ์
ครูผู้ช่วย


นายกิตติพิเชษฐ์  มณีโชติ
ครูผู้ช่วย


นางสาวดวงพร  เทียนเงิน
ครูผู้ช่วย


นางสาวกันยรัตน์  เสริมชื่อ
ครูผู้ช่วย


นางสาวพรรัตน์  แสนศรีแก้ว
ครูผู้ช่วย


นางสาวดวงกมล  ศรีจรูญสิทธิ์
ครูผู้ช่วย


นางสาวธนัชชา  คงเนียม
ครูผู้ช่วย


นางดรรชนี  สมิง
ครูผู้ช่วย


นางสาวภัชราภรณ์  ตาสา
ครูผู้ช่วย


นางสาวสุภาภรณ์  ประพันธ์
ครูผู้ช่วย


นางสาวชูจุฑา  ทองนอก
ครูผู้ช่วย


นางบัวศรี  อุบลศิลป์
ครูผู้ช่วย


นางสาวจงรักษ์  ดวงใจ
ครูผู้ช่วย


นางสาวกานดา  คำประเสริฐ
ครูผู้ช่วย


นางสาวชญากาญจน์  วงศ์ใหญ่
ครูผู้ช่วย

กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่ายดร. เจริญ ภูวิจิตร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย
นางสาวประนอม  โพธิ์นิ่มแดง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นางกวิสรา  ชวนวัน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


ดร. ศศิ  โพธิ์สุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวพรชนก  ฝอยทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวธนันดา  รังสิกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายธนพล  ขันธวิชัย
พนักงานด้านภาษาต่างประเทศ

ข้าราชการในสังกัดที่ไปช่วยราชการ

นางสาววรรษมน  จันทร์โอกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวจาริณี  สุวรรณ
บรรณารักษ์ชำนาญการ


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
nidtepofficial

Visited today : 58 | Copyright©NIDTEP2018