บุคลากรสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา


กลุ่มอำนวยการนางณัฐชากานต์ เดวิส
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


งานธุรการ
นางสาวธนิดา  อุบลชาติ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางเบญจมาศ  สุขคมขำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายวุฒิไกร  ไผ่โสภา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายจิตต์ประพันธ์  นาคสวัสดิ์
พนักงานธุรการ ส 3


นางสมประสงค์  เครือศรี
พนักงานธุรการ ส 3


นางวิจิตรา  อุณหเลขจิตร
พนักงานพิมพ์ ส 3


งานบริหารทั่วไป
นางสาวมาลินี  กำชัย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวสุทัศสา  สิทธิวิภัทร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวจุไรรัตน์  โพธิลักษณ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางวรรณศิริ  ศรีเกษม
พนักงานธุรการ ส 3


นางสาวสุจิตรา  โพธิ์จินดา
พนักงานธุรการ ส 3


นายรัญชน์ศุรเดช  เมืองโคตร
พนักงานขับรถยนต์ ส 2


นายพงค์ศักดิ์  หนูทิม
พนักงานขับรถยนต์ ส 1


นายภิญโญ  ถวิล
พนักงานขับรถยนต์ ส 2


งานการเงินและบัญชี
นางสาวสุวภัทร  ยวงใย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายวรพจน์  รุ่งอรุณ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางนริวรรณ์  สินโพธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวพลอยระวี  คำสุข
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


งานพัสดุ
นางสาวพัฒนา  ปัญญา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวชุติกานต์  ทิมจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายธีรวีร์  มานิตกุล
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์นางสาวบุญทวี อรุณมาศ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
นายปิยะ  ลิ้มจินดาศิริ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นางสาววรนุช  สาเกผล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นายอุเทน  นวสุธารัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายพงษ์ศักดิ์  เห็นตระกูลดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวขวัญเรือน  จอมโคกสูง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวชญานิศ  มีล่อง
นักวิเทศสัมพันธ์

กลุ่มพัฒนาผู้นำนางสาววาสุกาญจน์ บู่ทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาผู้นำ
นางปัญญา  รักการงาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นางกรรัตน์  โชคประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นางกวิสรา  ชวนวัน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กลุ่มวิจัยและพัฒนานางสาวดวงพร เจียมอัมพร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา
นายดิเรก  ทรัพย์ประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นางสาวรัตติกร  ผรณสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นางสาวนพมาศ  ณะมาชิต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นางสาวณัฐชนันท์  จันทคุปต์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนางณัฏฐ์สิตา ศิริรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายบูรชัย  ศิริมหาสาคร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นางสาวจาริณี  สุวรรณ
บรรณารักษ์ชำนาญการ


นางสาววิกันยา  เอกฉันท์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ


นายต่อสกุล  ผดุงญาติ
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน


นายสวัสดิ์  แหวนเงิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มบริหารจัดการทรัพย์สินนายสุวรรณ ภูติวณิชย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มกลุ่มบริหารจัดการทรัพย์สิน
นางสาวกัลยา  ศรีวิเชียร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายชิดชัย  ช่างสมบูรณ์
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน


นางผการัตน์  เมฆฉาย
นายช่างศิลป์ชำนาญงาน


นางมธุรส  คำยอด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายทวีป  ไชยโชติ
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


นางกาญจนา  แย้มยงค์
พนักงานธุรการ ส 3


นางสาวพรพรรณ  พาลไธสง
พนักงานธุรการ ส 3


นายสมชาย  ทั่วสุภาพ
พนักงานธุรการ ส 3


นายไพโรจน์  ธีระพันธ์พงศ์
พนักงานธุรการ ส 3


นายสราวุธ  ศรีเกษม
พนักงานธุรการ ส 3


นายมะนัด  ปานดำ
ช่างสี ช 2


นายประเสริฐ  โพธิ์แค
ช่างไม้ ช 3


นายสุดใจ  สาวทรัพย์
นักเทคโนโลยี (โสตทัศนศึกษา)

กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษานางพรอัญชลี พุกชาญค้า
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
นางจิรัฐ  อนุเชิงชัย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวเต็มจิต  จันทคา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวสุนทรี  ไกรกาบแก้ว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางชัชฎา  พารุ่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางณัฏธิดา  ฤทธาภัย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวสรัสวดี  มุสิกบุตร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางอำพร  จิตรใจ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางสุพรรณี  สมิท
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่ายนางปรียานันท์ เพ็งพุ่ม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย
นางอรวรรณ  วงษ์ประคอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นางสาวอรทัย  ศักดิ์สูง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นางอรุณ  ใบแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นางสาวศศิ  โพธิ์สุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวพรชนก  ฝอยทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ข้าราชการในสังกัดที่ไปช่วยราชการ

นางสาววชิรานี  สีม่วง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวธนันดา  รังสิกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวประนอม  โพธิ์นิ่มแดง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษVisited today : 41 | Copyright©NIDTEP2018