ผู้บริหารดร. สัมนาการณ์ บุญเรือง
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาบุคลากรสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา


กลุ่มอำนวยการนางณัฐชากานต์ เดวิส
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


งานบริหารทั่วไป
นางสาวธนิดา  อุบลชาติ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางเบญจมาศ  สุขคมขำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวชุติกานต์  ทิมจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางผการัตน์  เมฆฉาย
นายช่างศิลป์ชำนาญงาน


นายวุฒิไกร  ไผ่โสภา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางวรรณศิริ  ศรีเกษม
พนักงานธุรการ ส 3


นางสาวสุจิตรา  โพธิ์จินดา
พนักงานธุรการ ส 3


นางวิจิตรา  อุณหเลขจิตร
พนักงานพิมพ์ ส 3


นายรัญชน์ศุรเดช  เมืองโคตร
พนักงานขับรถยนต์ ส 2


นายพงค์ศักดิ์  หนูทิม
พนักงานขับรถยนต์ ส 1


นายภิญโญ  ถวิล
พนักงานขับรถยนต์ ส 2


งานการเงินและบัญชี
นางสาวสุวภัทร  ยวงใย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางนริวรรณ์  สินโพธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นายณัฐพร  วุฑฒิโกวิทย์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวพลอยระวี  คำสุข
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


งานพัสดุ
นายธีรวีร์  มานิตกุล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายกระจ่าง  เชื้ออภัย
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์นางปรียานันท์ เพ็งพุ่ม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
นายปิยะ  ลิ้มจินดาศิริ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นางสาววรนุช  สาเกผล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นายพงษ์ศักดิ์  เห็นตระกูลดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวขวัญเรือน  จอมโคกสูง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนาผู้นำดร. วาสุกาญจน์ บู่ทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาผู้นำ
นางกรรัตน์  โชคประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นางสาวมาลินี  กำชัย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวจุไรรัตน์  โพธิลักษณ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กลุ่มวิจัยและพัฒนาดร. ดวงพร เจียมอัมพร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา
ดร. รัตติกร  ผรณสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นางสาวนพมาศ  ณะมาชิต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นางสาวณัฐชนันท์  จันทคุปต์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดร. ณัฏฐ์สิตา ศิริรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายบูรชัย  ศิริมหาสาคร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นางสาววิกันยา  เอกฉันท์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ


นายต่อสกุล  ผดุงญาติ
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการทรัพย์สินนายชิดชัย ช่างสมบูรณ์
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการทรัพย์สิน
นางสาวกัลยา  ศรีวิเชียร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางมธุรส  คำยอด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายทวีป  ไชยโชติ
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


นางกาญจนา  แย้มยงค์
พนักงานธุรการ ส 3


นายไพโรจน์  ธีระพันธ์พงศ์
พนักงานธุรการ ส 3


นายสราวุธ  ศรีเกษม
พนักงานธุรการ ส 3


นายมะนัด  ปานดำ
ช่างสี ช 2


นายประเสริฐ  โพธิ์แค
ช่างไม้ ช 3


นายสุดใจ  สาวทรัพย์
พนักงานปฏิบัติการด้านโสตทัศนศึกษา

กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา


นางณัฏธิดา  ฤทธาภัย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางอำพร  จิตรใจ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


ดร. เต็มจิต  จันทคา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวสุนทรี  ไกรกาบแก้ว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางสุพรรณี  สมิท
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางจิรัฐ  อนุเชิงชัย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวเกษร  จตุเทน
ครูผู้ช่วย


นายกรกช  สารโท
ครูผู้ช่วย


นางสาวจตุณี  ประภาสะวัต
ครูผู้ช่วย


นายอนันต์ศักดิ์  สร้างคำ
ครูผู้ช่วย


นางสาวจุฑามาศ  คุ้มเณร
ครูผู้ช่วย

กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่ายดร. เจริญ ภูวิจิตร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย
นางสาวประนอม  โพธิ์นิ่มแดง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นายอุเทน  นวสุธารัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางกวิสรา  ชวนวัน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


ดร. ศศิ  โพธิ์สุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวพรชนก  ฝอยทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวธนันดา  รังสิกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายวรพจน์  รุ่งอรุณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายธนพล  ขันธวิชัย
พนักงานด้านภาษาต่างประเทศ

ข้าราชการในสังกัดที่ไปช่วยราชการ

นางสาวจาริณี  สุวรรณ
บรรณารักษ์ชำนาญการ


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
nidtepofficial

Visited today : 11 | Copyright©NIDTEP2018