ฐานข้อมูลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สคบศ.ปี 2561ฐานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ
ผลการดำเนินงานโครงการปรองดอง
    1.ประชุมจัดทำหลักสูตร [ดาวนโหลด]
    2.รายงานการประชุมชี้แจง 27-28ก.พ.61 [ดาวนโหลด]
    3.รายงานการบริหารโครงการภาคกลางตอนล่าง 2 [ดาวนโหลด]
    4.รายงานการบริหารโครงการภาคเหนือตอนล่าง 2 [ดาวนโหลด]
    5.รายงานการบริหารการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำ เชียงราย 61 [ดาวนโหลด]
    6.รายงานการบริหารโครงการภาคกลางตอนกลาง 31 กค.61 [ดาวนโหลด]
ผลการดำเนินงานหลักสูตรการวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0
    รุ่นที่ 1 [ดาวนโหลด]
    รุ่นที่ 2 [ดาวนโหลด]
    รุ่นที่ 3 [ดาวนโหลด]
    รุ่นที่ 4 [ดาวนโหลด]
    รายงานผลโครงการ หลักสูตรการวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 New [ดาวนโหลด]
รายงานวิจัย R2R
    กลุ่มที่ 1 [ดาวนโหลด]
    กลุ่มที่ 2 [ดาวนโหลด]
    กลุ่มที่ 3 [ดาวนโหลด]
    กลุ่มที่ 4 [ดาวนโหลด]
ผลการดำเนินงานหลักสูตรกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับหารบริหารงาน รุ่นที่ 1 [ดาวนโหลด]
ผลการดำเนินงานหลักสูตรกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับหารบริหารงาน รุ่นที่ 2 [ดาวนโหลด]
ผลการดำเนินงานหลักสูตรการคิดเชิงระบบ รุ่นที่ 1 New [ดาวนโหลด]
ผลการดำเนินงานหลักสูตรการคิดเชิงระบบ รุ่นที่ 2 [ดาวนโหลด]
รายงานผลการดำเนินโครงการหลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ และการจัดการองค์กร รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 New [ดาวนโหลด]
ผลการดำเนินงานหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1 [ดาวนโหลด]
ผลการดำเนินงานหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2 New [ดาวนโหลด]
ผลการดำเนินงานหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 3 New [ดาวนโหลด]
รายงานสรุปผลการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 New [ดาวนโหลด]
โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8 New
    รายงานการศึกษาดูงาน กว่างโจว - กุ้ยหลิน [ดาวนโหลด]
    รายงานการศึกษาดูงานเฉินจู - ซีอาน [ดาวนโหลด]
    รายงานการศึกษาดูงาน จังหวัดร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ [ดาวนโหลด]
    รายงานการศึกษาดูงาน เกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมานคร [ดาวนโหลด]
    รายงานการศึกษาดูงาน จังหวัดกระบี่ – พังงา [ดาวนโหลด]
    รายงานการศึกษาดูงาน จังหวัดสุรินทร์ [ดาวนโหลด]
    รายงานการศึกษาดูงาน จังหวัดสตูล – สงขลา [ดาวนโหลด]
    รายงานการการปฏิบัติธรรม - นบส.ศธ. รุ่นที่ 8 [ดาวนโหลด]
    รายงานผลกิจกรรมลูกเสือ - นบส.ศธ. รุ่นที่ 8 [ดาวนโหลด]
    รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8 [ดาวนโหลด]
โครงการวิจัย เรื่อง ผลกระทบการฝึกอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูประจำการกลุ่มสระคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 New
    รายงานผลกระทบการฝึกอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูประจำกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ [ดาวนโหลด]
หลักสูตรการวางแผนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค New
    รายงานผลหลักสูตร การวางแผนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมภาค รุ่น 1,2 [ดาวนโหลด]
    รายงานผลหลักสูตร การวางแผนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมภาค รุ่น 3 [ดาวนโหลด]
โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ New
    รายงานผลการดำเนินงาน นบก.5 [ดาวนโหลด]
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา New
    รายงานผลก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา สอศ. [ดาวนโหลด]
    รายงานผลการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน. [ดาวนโหลด]
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ New
    รายงานผลมีและเลื่อนชำนาญการพิเศษ [ดาวนโหลด]
    รายงานผลมีและเลื่อนเชี่ยวชาญ [ดาวนโหลด]
รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมเคลื่อนที่เชิงรุก (Mobile Training) New [ดาวนโหลด]

ฐานข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลวิทยากร R2R
    ดร. เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ [ดาวนโหลด]
    รศ.ดร. มนสิช สิทธิสมบูรณ์ [ดาวนโหลด]
    นายประเสริฐ หอมดี [ดาวนโหลด]
    ผศ. ดร. กุลชลี จงเจริญ [ดาวนโหลด]
    นายไพโรจน์ ดอนนาม [ดาวนโหลด]
วิทยากรหลักสูตรการสร้างปรองดอง
    ดร.ณรงค์ฤทธิ์ นีละโยธิน [ดาวนโหลด]
    ดร.ณัฏฐณิชชา สิงห์บุระอุดม [ดาวนโหลด]
    ดร. สมบูรณ์ แซ่เจ็ง [ดาวนโหลด]
    ผศ.ดร.นักรบ ระวังการณ์ [ดาวนโหลด]
   
วิทยากรหลักสูตร นบก. New [ดาวนโหลด]
วิทยากรหลักสูตร นบส.ศธ รุ่นที่ 8 New [ดาวนโหลด]
วิทยากรหลักสูตรไทยแลนด์ 4.0 New [ดาวนโหลด]
วิทยากรหลักสูตรการคิดเชิงระบบ New [ดาวนโหลด]
วิทยากรหลักสูตรมีและเลื่อน [ดาวนโหลด]
วิทยากรโครงการวิจัย เรื่อง ผลกระทบการฝึกอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูประจำการกลุ่มสระคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 New [ดาวนโหลด]
วิทยากรหลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด New [ดาวนโหลด]
วิทยากรหลักสูตรการวางแผนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค New [ดาวนโหลด]
วิทยากรหลักสูตรพัฒนาสมรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก New [ดาวนโหลด]

ฐานข้อมูลหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรม
คู่มือกระบวนการ IDP นบส. ศธ. รุ่น 8 [ดาวนโหลด]
คู่มือการใช้เครื่องมือติดตาม นบส. ศธ. รุ่น 8 [ดาวนโหลด]
คู่มือการจัดทำ IS GP นบส. ศธ. รุ่น 8 [ดาวนโหลด]
คู่มือหลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นที่ 8 New [ดาวนโหลด]
หลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ [ดาวนโหลด]
หลักสูตรการคิดเชิงระบบ [ดาวนโหลด]
หลักสูตรการวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 [ดาวนโหลด]
หลักสูตรการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ [ดาวนโหลด]
หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่น 5 [ดาวนโหลด]
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่น 8 [ดาวนโหลด]
หลักสูตรมีและเลื่อนวิทยฐานะ ผอ.  รอง ผอ. เขต เชี่ยวชาญ [ดาวนโหลด]
หลักสูตร ผลกระทบการฝึกอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูประจำการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ New [ดาวนโหลด]
หลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด New [ดาวนโหลด]
หลักสูตรการวางแผนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค New [ดาวนโหลด]
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก New [ดาวนโหลด]
หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร New [ดาวนโหลด]
หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สอศ. New [ดาวนโหลด]CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
nidtepofficial

Visited today : 60 | Copyright©NIDTEP2018