เรื่องล่าสุด
รายงานผลการบริหารโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 34 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom [รายละเอียด]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) [รายละเอียด]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอาคารอำนวยการ) [รายละเอียด]
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอาคารอำนวยการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารไพโอเนียร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]

ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการผลการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ MOE Speech Contest
[รายละเอียด]
แบบสำรวจความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
[รายละเอียด]
แบบสำรวจความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
[รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา “หลักสูตร Supervisors ยุค VUCA World เพื่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์การทํางานในโลกที่ผันผวน” ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2564
[รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
[รายละเอียด]

จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
[รายละเอียด]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอาคารอำนวยการ)
[รายละเอียด]
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอาคารอำนวยการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารไพโอเนียร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการจัดปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[รายละเอียด]

รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการบริหารโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 34 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom
[รายละเอียด]
รายงานผลการบริหารโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 33 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom
[รายละเอียด]
รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
[รายละเอียด]
รายงานผลการบริหารโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 31 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom
[รายละเอียด]
รายงานผลการบริหารโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 32 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom
[รายละเอียด]CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
nidtepofficial

Visited today : 14 | Copyright©NIDTEP2018