เรื่องล่าสุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า และทำความสะอาดบริเวณนอกอาคาร ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มขวดพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะแยกประเภท โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]

ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษา : นครปฐมโมเดล หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
[รายละเอียด]
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ การพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นําทางการศึกษาที่ยั่งยืน เพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและ ประชาคมโลก รุ่นที่ ๓ (Capacity Building for Sustainable Education leaders towards Becoming Regional and Global Citizen : CBSEL)
[รายละเอียด]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในส่วนกลาง และสํานักงานศึกษาธิการภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[รายละเอียด]
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional and Global Citizen : CBSEL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[รายละเอียด]
โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
[รายละเอียด]

จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า และทำความสะอาดบริเวณนอกอาคาร ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มขวดพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะแยกประเภท โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[รายละเอียด]

รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา
[รายละเอียด]
รายงานการดำเนินกิจกรรมตามหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2
[รายละเอียด]
รายงานผลการจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
[รายละเอียด]
รายงานผลการบริหารกิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา” รุ่นที่ 2
[รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1
[รายละเอียด]
Visited today : 40 | Copyright©NIDTEP2018