เรื่องล่าสุด
รายงานผลการบริหารกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ และการจัดการองค์กร โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1 [รายละเอียด]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค. 61 [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสี [รายละเอียด]
ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสายเคเบิ้ลโทรศัพท์แบบภายนอกอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]

ประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0
[รายละเอียด]
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
[รายละเอียด]
ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 9
[รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1/2562
[รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ หรือผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหาน
[รายละเอียด]

จัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค. 61
[รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสี
[รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสายเคเบิ้ลโทรศัพท์แบบภายนอกอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
[รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[รายละเอียด]

รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการบริหารกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ และการจัดการองค์กร โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1
[รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 3
[รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 2
[รายละเอียด]
ฐานข้อมูล/ข้อมูลการสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
[รายละเอียด]
รายงานการบริหารโครงการหลักสูตรพัฒนาผู้อํานวยการสถานศึกษา : การวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3
[รายละเอียด]
Visited today : 254 | Copyright©NIDTEP2018