เรื่องล่าสุด
รายงานผลการบริหารกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 2 [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ขนาด 20 ที่นั่ง สำหรับศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]

ประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ การพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นําทางการศึกษาที่ยั่งยืน เพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและ ประชาคมโลก รุ่นที่ ๓ (Capacity Building for Sustainable Education leaders towards Becoming Regional and Global Citizen : CBSEL)
[รายละเอียด]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในส่วนกลาง และสํานักงานศึกษาธิการภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[รายละเอียด]
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional and Global Citizen : CBSEL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[รายละเอียด]
โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
[รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 25 - 29 มีนาคม 2562
[รายละเอียด]

จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ขนาด 20 ที่นั่ง สำหรับศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[รายละเอียด]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
[รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[รายละเอียด]

รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการบริหารกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 2
[รายละเอียด]
รายงานผลการบริหารกิจกรรมประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
[รายละเอียด]
รายงานผลการบริหารกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา : การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล "การลดกระดาษด้วยระบบจัดเก็บแฟ้มข้อมูลภายในองค์กร (NIDTEP SHARE)"
[รายละเอียด]
บันทึกผลการนำเสนอโครงการพัฒนาควสามร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกาา : นครปฐมโมเดลต่อคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
[รายละเอียด]
รายงานผลการบริหารกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สคบศ. การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล “การปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล”
[รายละเอียด]
Visited today : 109 | Copyright©NIDTEP2018