แบบฟอร์มขอใช้บริการของกลุ่มอำนวยการงานบริหารทั่วไป
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ [ดาวนโหลด]
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการเพื่อเป็นวิทยากร [ดาวนโหลด]
แบบฟอร์มขอใช้รถราชการ [ดาวนโหลด]

งานการเงิน
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล [ดาวนโหลด]

งานพัสดุ
ใบเบิกวัสดุ [PDF] | [WORD]
ใบยืมวัสดุ [ดาวนโหลด]
แบบบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตจัดจ้าง [ดาวนโหลด]
แบบบันทึกข้อความ เรื่อง ขอให้พิจารณาจัดซื้อวัสดุ [ดาวนโหลด]


แบบฟอร์มขอใช้บริการของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


AV-01-1 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ดาวนโหลด]
AV-03 แบบฟอร์มการขอใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับโครงการ [ดาวนโหลด]
AV-06 แบบฟอร์มคำขอนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ สคบศ. [ดาวนโหลด]
Visited today : 104 | Copyright©NIDTEP2018