หลักสูตรฝึกอบรม

คู่มือหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  - กลุ่มอำนวยการ [รายละเอียด]
หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร  - กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]
หลักสูตร “การบริหารการฝึกอบรมยุคดิจิทัล” สำหรับการฝึกอบรมข้าราชการครู สังกัดสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  - กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืน เพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  - กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย [รายละเอียด]
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  - กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย [รายละเอียด]
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นาทางการศึกษาที่ยั่งยืน เพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  - กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ [รายละเอียด]
หลักสูตรการวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0  - กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ [รายละเอียด]
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค  - กลุ่มวิจัยและพัฒนา [รายละเอียด]
หลักสูตรการสร้างเสริมศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  - กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย [รายละเอียด]
หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค  - กลุ่มวิจัยและพัฒนา [รายละเอียด]
1   2       Next


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
nidtepofficial

Visited today : 0 | Copyright©NIDTEP2018