หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตร “การบริหารการฝึกอบรมยุคดิจิทัล” สำหรับการฝึกอบรมข้าราชการครู สังกัดสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา - กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืน เพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก - กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย [รายละเอียด]
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย [รายละเอียด]
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นาทางการศึกษาที่ยั่งยืน เพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก - กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ [รายละเอียด]
หลักสูตรการวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 - กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ [รายละเอียด]
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค - กลุ่มวิจัยและพัฒนา [รายละเอียด]
หลักสูตรการสร้างเสริมศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน - กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย [รายละเอียด]
หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค - กลุ่มวิจัยและพัฒนา [รายละเอียด]
หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต - กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย [รายละเอียด]
โครงการฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด (หลักสูตร "เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ") - กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ [รายละเอียด]


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
nidtepofficial

Visited today : 18 | Copyright©NIDTEP2018