หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นาทางการศึกษาที่ยั่งยืน เพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก - กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ [รายละเอียด]
หลักสูตรการวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 - กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ [รายละเอียด]
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค - กลุ่มวิจัยและพัฒนา [รายละเอียด]
หลักสูตรการสร้างเสริมศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน - กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย [รายละเอียด]
หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค - กลุ่มวิจัยและพัฒนา [รายละเอียด]
หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต - กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย [รายละเอียด]
โครงการฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด (หลักสูตร "เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ") - กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ [รายละเอียด]Visited today : 115 | Copyright©NIDTEP2018