หลักสูตรฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด (หลักสูตร "เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ") - กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ [รายละเอียด]Visited today : 262 | Copyright©NIDTEP2018