ผู้บริหารสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา


นายศัจธร วัฒนะมงคล
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
[ประวัติโดยย่อ]

นางสาวศกลวรรณ เปลี่ยนขำ
รองผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
[ประวัติโดยย่อ]
นางปรียานันท์ เพ็งพุุ่ม
รองผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการบริหารและจัดการ
[ประวัติโดยย่อ]
นายดิเรก ทรัพย์ประเสริฐ
รองผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการพัฒนาและสื่อสารองค์การ
[ประวัติโดยย่อ]
นางสาววาสุกาญจน์ บู่ทอง
รองผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการพัฒนานักบริหารระดับสูง
[ประวัติโดยย่อ]Visited today : 92 | Copyright©NIDTEP2018