ผู้บริหารสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
นายศัจธร วัฒนะมงคล
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
[ประวัติโดยย่อ]
นายดิเรก ทรัพย์ประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
[ประวัติโดยย่อ]
นางสาวรัตติกร ผรณสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
นางพรอัญชลี พุกชาญค้า
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวสรัสวดี มุสิกบุตร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

Visited today : 111 | Copyright©NIDTEP2018