แนะนำหน่วยงาน


     กระทรวงศึกษาธิการได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ ในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 ให้จัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในฐานะหน่วยงานฝึกอบรมของกระทรวงศึกษาธิการ ในการก่อตั้งครั้งแรกได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเป็นเงิน 24.07 ล้านบาท และได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารโลกในรูปเงินยืมเป็นเงิน 28.29 ล้านบาท มีการจัดสร้างอาคารบนที่ดินจำนวน 49 ไร่ โดยพระเทพวรเวที (ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระอุบาลีคุณูปมาจารย์) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในขณะนั้นได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัดเป็นสถานที่ตั้งของหน่วยงานโดยไม่คิดค่าตอบแทนสืบเนื่องมาจนถึงพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงองค์ปัจจุบัน
     ในระยะแรกสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ได้ดำเนินงานตามข้อผูกพันที่มีต่อธนาคารโลกควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายและแผนพัฒนาผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ โดยทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ หลักสูตรเตรียมผู้บริหาร (Pre -Promotional Training) หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารประจำการ (In-Serviced Training) หลักสูตรเฉพาะสาขาวิชา (Specialized Training) นอกจากนี้ยังจัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาตามความต้องการของกรมกองต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
     ในปี พ.ศ. 2542 มีการปฏิรูปการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 52 ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการกำกับและประสานให้สถาบันที่ทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจำการอย่างต่อเนื่อง การปฏิรูปการศึกษาฯ ดังกล่าว ส่งผลให้สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและภารกิจจากเดิมเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน จัดทำนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนภารกิจอื่นที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 100 ก เรื่อง ประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2548 และปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่ เป็น “สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา”

บทบาทหน้าที่


     1. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสำหรับหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
     2. จัดทำ นโยบาย แผนและแนวทางในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
     3. ให้คำแนะนำ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนและแนวทางในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
     4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสื่อที่ใช้ในการพัฒนา
     5. พัฒนาระบบและมาตรฐานการฝึกอบรม
     6. จัดทำฐานข้อมูลในการพัฒนา
     7. ส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
     8. ประสานการระดมทรัพยากรและแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
     9. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในส่วนที่เป็นการทดลองนำร่อง หรือการพัฒนา
     10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก


     บริการฝึกอบรมครบวงจร
          ให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมโดยบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ ด้านบริหารการศึกษา ด้านหลักสูตรฝึกอบรม ด้านการพัฒนาองค์การ เป็นต้น สามารถพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมถึงจัดกิจกรรมการพัฒนาแบบครบวงจรภายใต้การบริหารจัดการของทีมผู้บริหารโครงการและวิทยากรมืออาชีพ

     บริการสถานที่ฝึกอบรม
          ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สำหรับหน่วยงานที่ต้องการสถานที่จัดอบรมสัมมนา ได้เลือกใช้งานตามความต้องการ ประกอบด้วย ห้องประชุมขนาดใหญ่ (100-200 ที่นั่ง) ห้องประชุมขนาดมาตรฐาน (40 ที่นั่ง) และห้องประชุมขนาดเล็ก (10-20 ที่นั่ง) ห้องพักมาตรฐานโรงแรม ห้องอาหาร ห้องสมุด ร้านค้าสวัสดิการ ห้องคอมพิวเตอร์ บริการอินเทอร์เน็ต


     บริการสถานที่ศึกษาดูงาน
          ให้บริการศึกษาดูงานแก่หน่วยงานและสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและพัฒนาหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ และบริการจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ณ ต่างประเทศของหน่วยงานเครือข่ายภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
nidtepofficial

Visited today : 60 | Copyright©NIDTEP2018