รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อจัดทำหลักสูตร และแบบประเมินสมรรถนะ - [รายละเอียด]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 - [รายละเอียด]
รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์การกำหนดสมรรถนะและโมเดลสมรรถนะวิชาชีพศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - [รายละเอียด]
รายงานผลการบริหารกิจกรรม ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อกำหนดสมรรถนะและจัดทำโมเดลสมรรถนะวิชาชีพของศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - [รายละเอียด]
รายงานผลการบริหารกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมให้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้กับบุคลากร สคบศ. หลักสูตร “การจัดทำโครงการโดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)” - [รายละเอียด]
รายงานผลการบริหารกิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ด้วยกิจกรรม Coaching Team - [รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1 - [รายละเอียด]
รายงานผลการประชุมปฏิบัติการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional and Global Citizen: CBSEL) รุ่นที่ 3 - [รายละเอียด]
รายงานการบริหารโครงการพัฒนาเตรียมนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 2 - [รายละเอียด]
รายงานผลการพัฒนาความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) - [รายละเอียด]
Previous     1   2   3   4   5   6   7   8   9       Next


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
nidtepofficial

Visited today : 0 | Copyright©NIDTEP2018