รายงานผลการดำเนินงาน

รายผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ และการจัดการองค์กร รุ่นที่ 1 - กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย [รายละเอียด]
รายงานผลการบริหารการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนํา” และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในพื้นที่กลุ่ม จังหวัดภาคกลางตอนกลาง ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี - กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ [รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการศึกษาดูงานภายในประเทศ หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 24 – 29 มิถุนายน 2561 - กลุ่มพัฒนาผู้นำ [รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการศึกษาดูงานภายในประเทศ หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 24 – 29 มิถุนายน 2561 - กลุ่มพัฒนาผู้นำ [รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2561 - กลุ่มวิจัยและพัฒนา [รายละเอียด]
รายงานการบริหารโครงการ หลักสูตรพัฒนาผู้อานวยการสถานศึกษา : การวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 3 วันที่ 18 – 22 มิถุนายน 2561 - กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]
รายงานการบริหารกิจกรรมการอบรม หลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนํา” และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 วันที่ 11 และ 12 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์ ปาร์คอินน์ เชียงราย รีสอร์ท อําเภอเมือง จังหวั - กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ [รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร กฏหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ กศจ. รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 ณ - กลุ่มวิจัยและพัฒนา [รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือการติดตามประเมินผล "หลักสูตรการวางแผนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค - กลุ่มความสัมพันธ์ต่างประเทศ [รายละเอียด]
รายงานผลการประชุมปฏิบัติการออกแบบผลผลิต การบริการ กระบวนการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย [รายละเอียด]

Visited today : 107 | Copyright©NIDTEP2018