รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา - กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย [รายละเอียด]
รายงานการดำเนินกิจกรรมตามหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2 - กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย [รายละเอียด]
รายงานผลการจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา - กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ [รายละเอียด]
รายงานผลการบริหารกิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา” รุ่นที่ 2 - กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย [รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1 - กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย [รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 1 - กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย [รายละเอียด]
รายงานผลการบริหารกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 2 - กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย [รายละเอียด]
รายงานผลการบริหารกิจกรรมประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา - กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย [รายละเอียด]
รายงานผลการบริหารกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา : การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล "การลดกระดาษด้วยระบบจัดเก็บแฟ้มข้อมูลภายในองค์กร (NIDTEP SHARE)" - กลุ่มอำนวยการ [รายละเอียด]
บันทึกผลการนำเสนอโครงการพัฒนาควสามร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกาา : นครปฐมโมเดลต่อคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 - กลุ่มอำนวยการ [รายละเอียด]

Visited today : 41 | Copyright©NIDTEP2018