รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการบริหารกิจกรรมประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ - กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ [รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินการโครงการพัฒนาความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษา : นครปฐมโมเดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) เรื่อง การปรับกระบวนทัศน์ใหม่เพื่อพัฒนาสถานศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัล - กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [รายละเอียด]
รายงานการบริหารโครงการพัฒนาเตรียมนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1 วันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2563 - กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]
สรุปผลการบริหารกิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้การจัดทำระบบปฏิบัติการ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ - กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย [รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับ ครู กศน. - กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ [รายละเอียด]
สรุปผลการบริหารประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) - กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ [รายละเอียด]
รายงานผลการติดตามการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย [รายละเอียด]
รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เชี่ยวชาญ - กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]
รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอเชี่ยวชาญ - กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสำเร็จในการจัดทำข้อมูลสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - กลุ่มวิจัยและพัฒนา [รายละเอียด]
CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
nidtepofficial

Visited today : 48 | Copyright©NIDTEP2018