จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ขนาด 20 ที่นั่ง สำหรับศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5-9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ เดินทางภายในจังหวัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร และพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ เดินทางภายในจังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน และเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]Visited today : 110 | Copyright©NIDTEP2018