ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional and Global Citizen: CBSEL) รุ่นที่ 4 - กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย [รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา - กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย [รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ - กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย [รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเตรียมนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 2 - กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเตรียมนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1 - กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]
การประชุมทางวิชาการเพื่อนําเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 1) - กลุ่มวิจัยและพัฒนา [รายละเอียด]
แผนการดำเนินงานตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ นบส.ศธ. รุ่นที่ 10 และโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา - กลุ่มอำนวยการ [รายละเอียด]
แบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - กลุ่มอำนวยการ [รายละเอียด]
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 1) - กลุ่มวิจัยและพัฒนา [รายละเอียด]
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ [รายละเอียด]


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
nidtepofficial

Visited today : 43 | Copyright©NIDTEP2018