ประชาสัมพันธ์

งานถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี พ.ศ. 2562 - กลุ่มอำนวยการ [รายละเอียด]
ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษา : นครปฐมโมเดล หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา - กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ [รายละเอียด]
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ การพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นําทางการศึกษาที่ยั่งยืน เพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและ ประชาคมโลก รุ่นที่ ๓ (Capacity Building for Sustainable Education leaders towards Becoming Regional and Global Citizen : CBSEL) - กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ [รายละเอียด]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในส่วนกลาง และสํานักงานศึกษาธิการภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - กลุ่มวิจัยและพัฒนา [รายละเอียด]
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional and Global Citizen : CBSEL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ [รายละเอียด]
โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด - กลุ่มพัฒนาผู้นำ [รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 25 - 29 มีนาคม 2562 - กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]
โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 - กลุ่มวิจัยและพัฒนา [รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 6 - กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 9 - กลุ่มพัฒนาผู้นำ [รายละเอียด]Visited today : 23 | Copyright©NIDTEP2018