ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 - กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา - กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ [รายละเอียด]
ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 9 - กลุ่มพัฒนาผู้นำ [รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1/2562 - กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ หรือผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหาน - กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ หรือผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหาน - กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตร การวางแผนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกรทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค รุ่นที่ 3 - กลุ่มความสัมพันธ์ต่างประเทศ [รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้งานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 3 - กลุ่มวิจัยและพัฒนา [รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค หลักสูตรพัฒนาผู้อานวยการสถานศึกษา : วางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 4 - กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]
ประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - งานพัสดุ [รายละเอียด]Visited today : 254 | Copyright©NIDTEP2018