วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการส่งเสริมและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ติดตาม ประเมินผล วิจัย และพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. เป็นศูนย์กลางในการประสานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์

1. เสริมสร้างพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล
2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
3. พัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ
4. เพิ่มขีดความสามารถในการเป็นศูนย์กลาง ในการประสานงาน การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

บทบาทหน้าที่

1. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสำหรับหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
2. จัดทำ นโยบาย แผนและแนวทางในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ให้คำแนะนำ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามแผนและแนวทางในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสื่อที่ใช้ในการพัฒนา
5. พัฒนาระบบและมาตรฐานการฝึกอบรม
6. จัดทำฐานข้อมูลในการพัฒนา
7. ส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
8. ประสานการระดมทรัพยากรและแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
9. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในส่วนที่เป็นการทดลองนำร่อง หรือการพัฒนา
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
 administrator@nidtep.go.th
nidtepofficial