โครงการฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด (หลักสูตร "เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ")
โครงการ
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ"
เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ"
ปฏิทินกำหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ" และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
รายงานผลการจัดฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ" และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
รายงานการบริหารกิจกรรมประชุมให้ความรู้ในการจัดทำหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ”และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ โดยน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงาน/สถานศึกษา 18-19 มกราคม 2561

CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
 administrator@nidtep.go.th
nidtepofficial

Visited today : 54 | Copyright©NIDTEP2018