ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด ในลำดับที่ 1-100 และตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ในลำดับที่ 1-37)1. ประกาศชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด ดาวน์โหลด

2. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0203.8/ 14622 ลว. 3 กันยายน 2563 เรื่อง แจ้งคำสั่ง และขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย (คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1807/2563 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด) ดาวน์โหลด

3. การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด ดาวน์โหลด

4. กำหนดการหลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด
    - ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด ดาวน์โหลด
    - ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ดาวน์โหลด

5. คู่มือ
    - คู่มือการเรียนรู้ในสภาพจริง รอง ศธจ. ดาวน์โหลด
    - คู่มือการเรียนรู้ในสภาพจริง ศธจ. ดาวน์โหลด
    - คู่มือประเมิน รอง ศธจ. ดาวน์โหลด
    - คู่มือประเมิน ศธจ. ดาวน์โหลด
    - คู่มือหลักสูตรรองศึกษาธิการจังหวัด ดาวน์โหลด
    - คู่มือหลักสูตรศึกษาธิการจังหวัด ดาวน์โหลด

6. หลักสูตร
    - หลักสูตรการพัฒนา รอง ศธจ. ดาวน์โหลด
    - หลักสูตรการพัฒนา ศธจ. ดาวน์โหลด
CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
 administrator@nidtep.go.th
nidtepofficial

Visited today : 9 | Copyright©NIDTEP2018