ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 10


เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 10 ระยะเวลาการพัฒนาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนกรกฎาคม 2563 (พัฒนาสัปดาห์ละ 3 วัน คือวันพฤหัสบดี วันศุกร์ และวันเสาร์) ส่วนราชการต้นสังกัดคัดเลือก และส่งรายชื่อพร้อมใบสมัครและ ก.พ. 7 ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการพัฒนา ดาวน์โหลด
2. ใบสมัครสำหรับข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการประเภทอื่น ๆ
   ดาวน์โหลด WORD ดาวน์โหลด PDF
3. ใบสมัครสำหรับหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
4. แบบบัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลด
5. คำอธิบายเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสาร หลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาสมัครเข้ารับการพัฒนา ดาวน์โหลด
CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
 administrator@nidtep.go.th
nidtepofficial

Visited today : 107 | Copyright©NIDTEP2018