หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นาทางการศึกษาที่ยั่งยืน เพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ [ PDF ]
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืน เพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก [ PDF ]
คู่มือการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืน เพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก สำหรับผู้บริหารหลักสูตร [ PDF ]
คู่มือการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืน เพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก สำหรับผู้เข้ารับการพัฒนา [ PDF ]
ข้อมูลวิทยากร [ PDF ]
ข้อมูลสถานที่ศึกษาดูงาน [ PDF ]


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
 administrator@nidtep.go.th
nidtepofficial

Visited today : 56 | Copyright©NIDTEP2018