ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนา "หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ"


โปรดศึกษารายละเอียดที่ควรทราบ และส่งแบบสรุปรายชื่อภายในวันที่ 31 มกราคม 2561

รายละเอียดที่ควรทราบ
แบบสรุปรายชื่อ