ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตร “พัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 5


ดำเนินการพัฒนาระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มิถุนายน 2561

ประกาศรายชื่อ
กำหนดการพัฒนา
กำหนดการพิธิเปิด
สิ่งที่ต้องทราบและปฏิบัติ