รับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8


เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8 ระยะเวลาการพัฒนาระหว่างเดือนมีนาคม - เดือนกรกฎาคม 2561 (พัฒนาสัปดาห์ละ 3 วัน คือวันพฤหัสบดี วันศุกร์ และวันเสาร์) ส่วนราชการต้นสังกัดคัดเลือก และส่งรายชื่อพร้อมใบสมัครและ ก.พ. 7 ภายในวันที่ 24 มกราคม 2561

คุณสมบัติผู้เข้ารับการพัฒนา
กำหนดการพัฒนา
ใบสมัครทั่วไป PDF WORD
ใบสมัครสำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น PDF WORD
ใบสมัครสำหรับสถานศึกษาเอกชน PDF WORD