หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional and Global Citizen : CBSEL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการ สพฐ. [ PDF ]
หนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการ สอศ. [ PDF ]
หนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการ กศน. [ PDF ]
หนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการ สช. [ PDF ]
คุณสมบัติผู้สมัคร [ PDF ]
ขั้นตอนการดำเนินงานการพัฒนา [ PDF ]
วิธีการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนา [ PDF ]
แบบใบสมัครเข้ารับการพัฒนา [ WORD | PDF ]
แบบตอบรับเข้ารับการพัฒนา [ WORD | PDF ]
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา [ PDF ]
แบบสรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมการพัฒนา [ PDF | EXCEL ]
Structure Course On Phase All at NIDTEP [ PDF ]
Structure Course On Phase 1th at NIDTEP [ PDF ]
Structure Course On Phase 2th at South West university [ PDF ]
Structure Course on Phase 3th at NIDTEP [ PDF ]
Brochure [ PDF ]


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
 administrator@nidtep.go.th
nidtepofficial

Visited today : 12 | Copyright©NIDTEP2018