จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายห้องผู้อำนวยการ สคบศ. และห้องคณะทำงานเลขานุการ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงา [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วุฒิบัตร [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพรมกันลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทัศนศึกษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำพวงกุญแจและป้ายห้องพัก [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศและรถตู้โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซุ้มดอกไม้ถ่ายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศและรถตู้โดยสารปรับอากาศ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดดอกไม้ประดับเวทีและสถานที่ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายตกแต่งเวทีและสถานที่ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มคู่มือการใช้เครื่องมือติดตามและประเมินผล นบส.ศธ. รุ่นที่ 8 [รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ [รายละเอียด]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์งานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสบู่เหลวและแชมพูบรรจุขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงลานจอดรถยนต์ บริเวณหน้าอาคารหอพัก 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มคู่มือประกอบการพัฒนา นบส.ศธ. รุ่นที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งตาข่ายลวดกันนก อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ตาราง ปปช.07) ซื้อไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ [รายละเอียด]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ตาราง ปปช.07) การจ้างติดตาข่ายลวดกันนก อาคารเฉลิมพระเกียรติ [รายละเอียด]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ตาราง ปปช.07) การจ้างปรับปรุงลานจอดรถยนต์ บริเวณด้านหน้าอาคารหอพัก 2 [รายละเอียด]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 [รายละเอียด]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [รายละเอียด]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ตาราง ปปช.07) การจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง [รายละเอียด]
ประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]
ประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]
ประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [รายละเอียด]
(ร่าง)ประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 [รายละเอียด]
ประกาศสถาบันพัฒนาครูฯ เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [รายละเอียด]
ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [รายละเอียด]
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [รายละเอียด]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 [รายละเอียด]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างปรับ พื้นที่ทำลานจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จํานวน 1 รายการ [รายละเอียด]CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290, 0-3422-5400
0-3422-5399, 0-3432-1288
 administrator@nidtep.go.th
nidtepofficial

Copyright nidtep 2018