กลุ่มอำนวยการนางปรียานันท์ เพ็งพุุ่ม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
งานธุรการ

นางสาวธนิดา  อุบลชาติ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาววชิรานี  สีม่วง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวพัชร์ธนัน  พิรพัฒน์ธนกร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายจิตต์ประพันธ์  นาคสวัสดิ์
พนักงานธุรการ ส 3
นางสมประสงค์  เครือศรี
พนักงานธุรการ ส 3
งานบริหารทั่วไป

นางสาวมาลินี  กำชัย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวจุไรรัตน์  โพธิลักษณ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาววรรณศิริ  ศรีเกษม
พนักงานธุรการ ส 3
นางสาวสุจิตรา  โพธิ์จินดา
พนักงานธุรการ ส 3
นายพงค์ศักดิ์  หนูทิม
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
นายรัญชน์ศุรเดช  เมืองโคตร
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
นายภิญโญ  ถวิล
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
งานการเงิน

นางสาวสุวภัทร  ยวงใย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายวรพจน์  รุ่งอรุณ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวนริวรรณ์  จตุเทน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวพลอยระวี  คำสุข
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
งานพัสดุ

นางสาวพัฒนา  ปัญญา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวชุติกานต์  ทิมจันทร์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นายธีรวีร์  มานิตกุล
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์นางสาวบุญทวี อรุณมาศ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
นายปิยะ  ลิ้มจินดาศิริ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาววรนุช  สาเกผล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาวอรทัย  ศักดิ์สูง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางอรวรรณ  วงษ์ประคอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นายพงษ์ศักดิ์  เห็นตระกูลดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวศศิ  โพธิ์สุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กลุ่มพัฒนาผู้นำนางสาววาสุกาญจน์ บู่ทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาผู้นำ
นางปัญญา  รักการงาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางกรรัตน์  โชคประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางพรอัญชลี  พุกชาญค้า
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางกวิสรา  ชวนวัน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายอุเทน  นวสุธารัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กลุ่มวิจัยและพัฒนานายดิเรก ทรัพย์ประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา
นางสาวดวงพร  เจียมอัมพร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัฐชนันท์  จันทคุปต์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางนวลวรรณ  บุญฤทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาวรัตติกร  ผรณสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาวประนอม  โพธิ์นิ่มแดง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัฐชากานต์  เซี่ยงหวอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนางณัฏฐ์สิตา ศิริรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายบูรชัย  ศิริมหาสาคร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางอรุณ  ใบแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาวธนันดา  รังสิกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวจาริณี  สุวรรณ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
นางสาววิกันยา  เอกฉันท์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
นายต่อสกุล  ผดุงญาติ
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
นายสวัสดิ์  แหวนเงิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มบริหารจัดการทรัพย์สินนายสุวรรณ ภูติวณิชย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มกลุ่มบริหารจัดการทรัพย์สิน
นางสาวกัลยา  ศรีวิเชียร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายชิดชัย  ช่างสมบูรณ์
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
นางผการัตน์  เมฆฉาย
นายช่างศิลป์ชำนาญงาน
นางมธุรส  คำยอด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางเบญจมาศ  สุขคมขำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายนที  ต้นเตย
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นางกาญจนา  แย้มยงค์
พนักงานธุรการ ส 3
นางสาวพรพรรณ  พาลไธสง
พนักงานธุรการ ส 3
นายสมชาย  ทั่วสุภาพ
พนักงานธุรการ ส 3
นายไพโรจน์  ธีระพันธ์พงศ์
พนักงานธุรการ ส 3
นายสราวุธ  ศรีเกษม
พนักงานธุรการ ส 3
นางวิจิตรา  อุณหเลขจิตร
พนักงานพิมพ์ ส 3
นายมะนัด  ปานดำ
ช่างสี ช 2
นายประเสริฐ  โพธิ์แค
ช่างไม้ ช 3
นายสุดใจ  สาวทรัพย์
นักเทคโนโลยี (โสตทัศนศึกษา)

กลุ่มความสัมพันธ์ต่างประเทศนางสาวเต็มจิต จันทคา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มความสัมพันธ์ต่างประเทศ
นางสาวนพมาศ  ณะมาชิต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายเจริญ  ภูวิจิตร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวพณณกร  ฝอยทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวขวัญเรือน  จอมโคกสูง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาววิรัญชนา  ใจสม
นักวิเทศสัมพันธ์

กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษานางสาวศกลวรรณ เปลี่ยนขำ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวสรัสวดี  มุสิกบุตร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางอำพร  จิตรใจ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสุพรรณี  สมิท
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางจิรัฐ  อนุเชิงชัย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุนทรี  ไกรกาบแก้ว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางชัชฎา  พารุ่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางณัฏธิดา  ฤทธาภัย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290, 0-3422-5400
0-3422-5399, 0-3432-1288
 administrator@nidtep.go.th
nidtepofficial

Copyright nidtep 2018