กลุ่มอำนวยการนางปรียานันท์ เพ็งพุุ่ม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
งานธุรการ

งานบริหารทั่วไป

นายบูรชัย  ศิริมหาสาคร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาวธนิดา  อุบลชาติ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวขวัญหทัย  พื้นทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวชุติกานต์  ทิมจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางเบญจมาศ  สุขคมขำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวุฒิไกร  ไผ่โสภา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางผการัตน์  เมฆฉาย
นายช่างศิลป์ชำนาญงาน
นางวรรณศิริ  ศรีเกษม
พนักงานธุรการ ส 3
นางสาวสุจิตรา  โพธิ์จินดา
พนักงานธุรการ ส 3
นางวิจิตรา  อุณหเลขจิตร
พนักงานพิมพ์ ส 3
นายรัญชน์ศุรเดช  เมืองโคตร
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
นายพงค์ศักดิ์  หนูทิม
พนักงานขับรถยนต์ ส 1
นายภิญโญ  ถวิล
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
งานการเงิน

นางสาวสุวภัทร  ยวงใย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางนริวรรณ์  สินโพธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายณัฐพร  วุฑฒิโกวิทย์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวพลอยระวี  คำสุข
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
งานพัสดุ

นายธีรวีร์  มานิตกุล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวธันยากร  จอดเกาะ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวปนัสยา  บารา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นายกระจ่าง  เชื้ออภัย
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์นางสาวบุญทวี อรุณมาศ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
นายปิยะ  ลิ้มจินดาศิริ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาววรนุช  สาเกผล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นายพงษ์ศักดิ์  เห็นตระกูลดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวขวัญเรือน  จอมโคกสูง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนาผู้นำนางสาววาสุกาญจน์ บู่ทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาผู้นำ
นางกรรัตน์  โชคประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นายอุเทน  นวสุธารัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายวรพจน์  รุ่งอรุณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววรรษมน  จันทร์โอกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวมาลินี  กำชัย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวจุไรรัตน์  โพธิลักษณ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กลุ่มวิจัยและพัฒนานางสาวดวงพร เจียมอัมพร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา
ดร. รัตติกร  ผรณสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาวนพมาศ  ณะมาชิต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางณพรชยาศิลป์  เจริญผล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัฐชนันท์  จันทคุปต์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนางณัฏฐ์สิตา ศิริรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาววิกันยา  เอกฉันท์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
นายต่อสกุล  ผดุงญาติ
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการทรัพย์สินนายสุวรรณ ภูติวณิชย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มกลุ่มบริหารจัดการทรัพย์สิน
นางสาวกัลยา  ศรีวิเชียร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางมธุรส  คำยอด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายทวีป  ไชยโชติ
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายไพโรจน์  ธีระพันธ์พงศ์
พนักงานธุรการ ส 3
นายสราวุธ  ศรีเกษม
พนักงานธุรการ ส 3
นายมะนัด  ปานดำ
ช่างสี ช 2
นายประเสริฐ  โพธิ์แค
ช่างไม้ ช 3
นายสุดใจ  สาวทรัพย์
พนักงานปฏิบัติการด้านโสตทัศนศึกษา

กลุ่มความสัมพันธ์ต่างประเทศนายดิเรก ทรัพย์ประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มความสัมพันธ์ต่างประเทศ

กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษานางสาวศกลวรรณ เปลี่ยนขำ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
นางณัฏธิดา  ฤทธาภัย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสุพรรณี  สมิท
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางจิรัฐ  อนุเชิงชัย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุนทรี  ไกรกาบแก้ว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวเกษร  จตุเทน
ครูผู้ช่วย
นายณัฐวิญญ์  สิรเดชธราทิพย์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายกรกช  สารโท
ครูผู้ช่วย
นางสาวจตุณี  ประภาสะวัต
ครูผู้ช่วย
นายอนันต์ศักดิ์  สร้างคำ
ครูผู้ช่วย
นางสาวจุฑามาศ  คุ้มเณร
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุรีรัตน์  ขอพึ่งกลาง
ครูผู้ช่วย
นางสาวมลฤดี  นราพงษ์
ครูผู้ช่วย
นายกิตติพิเชษฐ์  มณีโชติ
ครูผู้ช่วย
นางสาวดวงพร  เทียนเงิน
ครูผู้ช่วย
นางสาวกันยรัตน์  เสริมชื่อ
ครูผู้ช่วย
นางสาวพรรัตน์  แสนศรีแก้ว
ครูผู้ช่วย
นางสาวดวงกมล  ศรีจรูญสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวธนัชชา  คงเนียม
ครูผู้ช่วย
นางดรรชนี  สมิง
ครูผู้ช่วย
นางสาวภัชราภรณ์  ตาสา
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุภาภรณ์  ประพันธ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวชูจุฑา  ทองนอก
ครูผู้ช่วย
นางบัวศรี  อุบลศิลป์
ครูผู้ช่วย
นางสาวจงรักษ์  ดวงใจ
ครูผู้ช่วย
นางสาวกานดา  คำประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
นางสาวชญากาญจน์  วงศ์ใหญ่
ครูผู้ช่วย

กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่ายนางสาวบุญทวี อรุณมาศ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย
นางสาวประนอม  โพธิ์นิ่มแดง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางกวิสรา  ชวนวัน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ดร. ศศิ  โพธิ์สุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวพรชนก  ฝอยทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวธนันดา  รังสิกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายธนพล  ขันธวิชัย
พนักงานด้านภาษาต่างประเทศ

ข้าราชการในสังกัดที่ไปช่วยราชการ


นางสาวจาริณี  สุวรรณ
บรรณารักษ์ชำนาญการ

CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
 administrator@nidtep.go.th
nidtepofficial

Visited today : 16 | Copyright©NIDTEP2018