กลุ่มอำนวยการนางปรียานันท์ เพ็งพุุ่ม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
งานธุรการ

งานบริหารทั่วไป

นางสาวธนิดา  อุบลชาติ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางเบญจมาศ  สุขคมขำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวชุติกานต์  ทิมจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางผการัตน์  เมฆฉาย
นายช่างศิลป์ชำนาญงาน
นายวุฒิไกร  ไผ่โสภา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสมประสงค์  เครือศรี
พนักงานธุรการ ส 3
นางวรรณศิริ  ศรีเกษม
พนักงานธุรการ ส 3
นางสาวสุจิตรา  โพธิ์จินดา
พนักงานธุรการ ส 3
นางวิจิตรา  อุณหเลขจิตร
พนักงานพิมพ์ ส 3
นายรัญชน์ศุรเดช  เมืองโคตร
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
นายพงค์ศักดิ์  หนูทิม
พนักงานขับรถยนต์ ส 1
นายภิญโญ  ถวิล
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
งานการเงิน

นางสาวสุวภัทร  ยวงใย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางนริวรรณ์  สินโพธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายณัฐพร  วุฑฒิโกวิทย์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวพลอยระวี  คำสุข
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
งานพัสดุ

นางสาวพัฒนา  ปัญญา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นายธีรวีร์  มานิตกุล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวสุชัญญา  อิสริยะกุลกล้า
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นายกระจ่าง  เชื้ออภัย
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์นางสาวบุญทวี อรุณมาศ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
นายปิยะ  ลิ้มจินดาศิริ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาววรนุช  สาเกผล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นายพงษ์ศักดิ์  เห็นตระกูลดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวขวัญเรือน  จอมโคกสูง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนาผู้นำนางสาววาสุกาญจน์ บู่ทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาผู้นำ
นางปัญญา  รักการงาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางกรรัตน์  โชคประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาวมาลินี  กำชัย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวจุไรรัตน์  โพธิลักษณ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กลุ่มวิจัยและพัฒนานางสาวดวงพร เจียมอัมพร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา
นายดิเรก  ทรัพย์ประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาวรัตติกร  ผรณสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาวนพมาศ  ณะมาชิต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัฐชนันท์  จันทคุปต์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนางณัฏฐ์สิตา ศิริรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายบูรชัย  ศิริมหาสาคร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาวจาริณี  สุวรรณ
บรรณารักษ์ชำนาญการ
นางสาววิกันยา  เอกฉันท์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
นายต่อสกุล  ผดุงญาติ
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
นายสวัสดิ์  แหวนเงิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มบริหารจัดการทรัพย์สินนายสุวรรณ ภูติวณิชย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มกลุ่มบริหารจัดการทรัพย์สิน
นางสาวกัลยา  ศรีวิเชียร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางมธุรส  คำยอด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายทวีป  ไชยโชติ
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นางกาญจนา  แย้มยงค์
พนักงานธุรการ ส 3
นางสาวพรพรรณ  พาลไธสง
พนักงานธุรการ ส 3
นายไพโรจน์  ธีระพันธ์พงศ์
พนักงานธุรการ ส 3
นายสราวุธ  ศรีเกษม
พนักงานธุรการ ส 3
นายมะนัด  ปานดำ
ช่างสี ช 2
นายประเสริฐ  โพธิ์แค
ช่างไม้ ช 3
นายสุดใจ  สาวทรัพย์
นักเทคโนโลยี (โสตทัศนศึกษา)

กลุ่มความสัมพันธ์ต่างประเทศนายดิเรก ทรัพย์ประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มความสัมพันธ์ต่างประเทศ

กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษานางสาวศกลวรรณ เปลี่ยนขำ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวสุนทรี  ไกรกาบแก้ว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวเต็มจิต  จันทคา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางณัฏธิดา  ฤทธาภัย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสรัสวดี  มุสิกบุตร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางอำพร  จิตรใจ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสุพรรณี  สมิท
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางจิรัฐ  อนุเชิงชัย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่ายนางสาวบุญทวี อรุณมาศ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย
นางอรุณ  ใบแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาวประนอม  โพธิ์นิ่มแดง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นายเจริญ  ภูวิจิตร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางกวิสรา  ชวนวัน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายอุเทน  นวสุธารัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวศศิ  โพธิ์สุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวพรชนก  ฝอยทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวธนันดา  รังสิกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายวรพจน์  รุ่งอรุณ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายธนพล  ขันธวิชัย
พนักงานด้านภาษาต่างประเทศ

ข้าราชการในสังกัดที่ไปช่วยราชการ


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
 administrator@nidtep.go.th
nidtepofficial

Visited today : 112 | Copyright©NIDTEP2018