กลุ่มอำนวยการนางปรียานันท์ เพ็งพุุ่ม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
งานธุรการ

งานบริหารทั่วไป

นางสาวธนิดา  อุบลชาติ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางเบญจมาศ  สุขคมขำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวชุติกานต์  ทิมจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางผการัตน์  เมฆฉาย
นายช่างศิลป์ชำนาญงาน
นายวุฒิไกร  ไผ่โสภา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางวรรณศิริ  ศรีเกษม
พนักงานธุรการ ส 3
นางสาวสุจิตรา  โพธิ์จินดา
พนักงานธุรการ ส 3
นางวิจิตรา  อุณหเลขจิตร
พนักงานพิมพ์ ส 3
นายรัญชน์ศุรเดช  เมืองโคตร
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
นายพงค์ศักดิ์  หนูทิม
พนักงานขับรถยนต์ ส 1
นายภิญโญ  ถวิล
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
งานการเงิน

นางสาวสุวภัทร  ยวงใย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางนริวรรณ์  สินโพธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายณัฐพร  วุฑฒิโกวิทย์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวพลอยระวี  คำสุข
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
งานพัสดุ

นายธีรวีร์  มานิตกุล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายกระจ่าง  เชื้ออภัย
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์นางสาวบุญทวี อรุณมาศ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
นายปิยะ  ลิ้มจินดาศิริ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาววรนุช  สาเกผล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาวขวัญเรือน  จอมโคกสูง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายพงษ์ศักดิ์  เห็นตระกูลดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กลุ่มพัฒนาผู้นำนางสาววาสุกาญจน์ บู่ทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาผู้นำ
นางกรรัตน์  โชคประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาวมาลินี  กำชัย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวจุไรรัตน์  โพธิลักษณ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กลุ่มวิจัยและพัฒนานางสาวดวงพร เจียมอัมพร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา
ดร. รัตติกร  ผรณสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาวนพมาศ  ณะมาชิต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัฐชนันท์  จันทคุปต์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนางณัฏฐ์สิตา ศิริรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายบูรชัย  ศิริมหาสาคร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาววิกันยา  เอกฉันท์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
นายต่อสกุล  ผดุงญาติ
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการทรัพย์สินนายสุวรรณ ภูติวณิชย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มกลุ่มบริหารจัดการทรัพย์สิน
นางสาวกัลยา  ศรีวิเชียร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางมธุรส  คำยอด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายทวีป  ไชยโชติ
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นางกาญจนา  แย้มยงค์
พนักงานธุรการ ส 3
นายไพโรจน์  ธีระพันธ์พงศ์
พนักงานธุรการ ส 3
นายสราวุธ  ศรีเกษม
พนักงานธุรการ ส 3
นายมะนัด  ปานดำ
ช่างสี ช 2
นายประเสริฐ  โพธิ์แค
ช่างไม้ ช 3
นายสุดใจ  สาวทรัพย์
พนักงานปฏิบัติการด้านโสตทัศนศึกษา

กลุ่มความสัมพันธ์ต่างประเทศนายดิเรก ทรัพย์ประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มความสัมพันธ์ต่างประเทศ

กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษานางสาวศกลวรรณ เปลี่ยนขำ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
นางสุพรรณี  สมิท
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางจิรัฐ  อนุเชิงชัย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางณัฏธิดา  ฤทธาภัย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางอำพร  จิตรใจ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ดร. เต็มจิต  จันทคา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุนทรี  ไกรกาบแก้ว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวเกษร  จตุเทน
ครูผู้ช่วย
นายกรกช  สารโท
ครูผู้ช่วย
นางสาวจตุณี  ประภาสะวัต
ครูผู้ช่วย
นายอนันต์ศักดิ์  สร้างคำ
ครูผู้ช่วย
นางสาวจุฑามาศ  คุ้มเณร
ครูผู้ช่วย

กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่ายนางสาวบุญทวี อรุณมาศ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย
นางสาวประนอม  โพธิ์นิ่มแดง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางกวิสรา  ชวนวัน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายอุเทน  นวสุธารัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ดร. ศศิ  โพธิ์สุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวพรชนก  ฝอยทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวธนันดา  รังสิกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายวรพจน์  รุ่งอรุณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายธนพล  ขันธวิชัย
พนักงานด้านภาษาต่างประเทศ

ข้าราชการในสังกัดที่ไปช่วยราชการ


นางสาวจาริณี  สุวรรณ
บรรณารักษ์ชำนาญการ

CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
 administrator@nidtep.go.th
nidtepofficial

Visited today : 60 | Copyright©NIDTEP2018