ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
[ประวัติโดยย่อ]

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
[ประวัติโดยย่อ]

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
[ประวัติโดยย่อ]

นายการุณ สกุลประดิษฐ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
[ประวัติโดยย่อ]

นายประเสริฐ บุญเรือง
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
[ประวัติโดยย่อ]

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
[ประวัติโดยย่อ]

นายพีระ รัตนวิจิตร
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
[ประวัติโดยย่อ]