ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
[ประวัติโดยย่อ]

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
[ประวัติโดยย่อ]

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
[ประวัติโดยย่อ]