ฐานข้อมูลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สคบศ.ปี 2561


ฐานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ
ผลการดำเนินงานโครงการปรองดอง
    1.ประชุมจัดทำหลักสูตร [ดาวนโหลด]
    2.รายงานการประชุมชี้แจง 27-28ก.พ.61 [ดาวนโหลด]
    3.รายงานการบริหารโครงการภาคกลางตอนล่าง 2 [ดาวนโหลด]
    4.รายงานการบริหารโครงการภาคเหนือตอนล่าง 2 [ดาวนโหลด]
    5.รายงานการบริหารการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำ เชียงราย 61 [ดาวนโหลด]
    6.รายงานการบริหารโครงการภาคกลางตอนกลาง 31 กค.61 [ดาวนโหลด]
ผลการดำเนินงานไทยแลนด์ 4.0
    รุ่นที่ 1 [ดาวนโหลด]
    รุ่นที่ 2 [ดาวนโหลด]
    รุ่นที่ 3 [ดาวนโหลด]
    รุ่นที่ 4 [ดาวนโหลด]
รายงานวิจัย R2R
    กลุ่มที่ 1 [ดาวนโหลด]
    กลุ่มที่ 2 [ดาวนโหลด]
    กลุ่มที่ 3 [ดาวนโหลด]
    กลุ่มที่ 4 [ดาวนโหลด]
ผลการดำเนินงานหลักสูตรกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับหารบริหารงาน รุ่นที่ 1 [ดาวนโหลด]
ผลการดำเนินงานหลักสูตรกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับหารบริหารงาน รุ่นที่ 2 [ดาวนโหลด]
ผลการดำเนินงานหลักสูตรการคิดเชิงระบบ [ดาวนโหลด]
ผลการดำเนินงานหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1 [ดาวนโหลด]

ฐานข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลวิทยากร R2R
    ดร. เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ [ดาวนโหลด]
    รศ.ดร. มนสิช สิทธิสมบูรณ์ [ดาวนโหลด]
    นายประเสริฐ หอมดี [ดาวนโหลด]
    ผศ. ดร. กุลชลี จงเจริญ [ดาวนโหลด]
    นายไพโรจน์ ดอนนาม [ดาวนโหลด]
วิทยากรหลักสูตรการสร้างปรองดอง
    ดร.ณรงค์ฤทธิ์ นีละโยธิน [ดาวนโหลด]
    ดร.ณัฏฐณิชชา สิงห์บุระอุดม [ดาวนโหลด]
    ดร. สมบูรณ์ แซ่เจ็ง [ดาวนโหลด]
    ผศ.ดร.นักรบ ระวังการณ์ [ดาวนโหลด]
   
วิทยากรหลักสูตร นบก. [ดาวนโหลด]
วิทยากรหลักสูตร นบส.ศธ รุ่นที่ 8 [ดาวนโหลด]
วิทยากรหลักสูตรไทยแลนด์ 4.0 [ดาวนโหลด]
วิทยากรหลักสูตรการคิดเชิงระบบ [ดาวนโหลด]
วิทยากรหลักสูตรมีและเลื่อน [ดาวนโหลด]

ฐานข้อมูลหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรม
คู่มือกระบวนการ IDP นบส. ศธ. รุ่น 8 [ดาวนโหลด]
คู่มือการใช้เครื่องมือติดตาม นบส. ศธ. รุ่น 8 [ดาวนโหลด]
คู่มือการจัดทำ IS GP นบส. ศธ. รุ่น 8 [ดาวนโหลด]
หลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ [ดาวนโหลด]
หลักสูตรการคิดเชิงระบบ [ดาวนโหลด]
หลักสูตรการวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 [ดาวนโหลด]
หลักสูตรการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ [ดาวนโหลด]
หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่น 5 [ดาวนโหลด]
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ .รุ่น 8 [ดาวนโหลด]
หลักสูตรมีและเลื่อนวิทยฐานะผอ.รองผอ.เขตเชี่ยวชาญ [ดาวนโหลด]


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
 administrator@nidtep.go.th
nidtepofficial

Visited today : 47 | Copyright©NIDTEP2018